مقاله بررسي صلاحيت هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي براي تدريس در نظام يادگيري الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي صلاحيت هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي براي تدريس در نظام يادگيري الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کشاورزي
مقاله عضو هيات علمي
مقاله تدريس
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله صلاحيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يادگيري الکترونيکي پيشرفت مهمي در زمينه تدريس و يادگيري در آموزش عالي کشاورزي است. اينترنت و فناوري هاي مبتني بر وب از آن جهت مهم مي باشند، که ارتباطات بين دانشجويان و اعضاي هيات علمي را تسهيل و افزايش مي دهند و ابزارهايي فراهم مي نمايند که ابتکار و خلاقيت دانشجويان را تقويت مي کند. پژوهش حاضر با هدف بررسي صلاحيت هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي براي تدريس در نظام يادگيري الکترونيکي انجام شده است. اين تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد و از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر، اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي تربيت مدرس، تبريز، مازندران، شيراز و فردوسي مشهد مي باشند که با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي، ۸۰ نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره هاي توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين صلاحيت اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي در زمينه هاي فناوري، ارتباطات، مديريت زمان، محتوا و آموزش بر خط در وضع موجود و مطلوب در سطح ۱ درصد تفاوت معني داري وجود دارد.