مقاله بررسي ضايعات آبششي ناشي از آلودگي انگلي در ماهيان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ضايعات آبششي ناشي از آلودگي انگلي در ماهيان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور علفخوار
مقاله ضايعات بافتي
مقاله آلودگي انگلي
مقاله آبشش
مقاله هيستولوژيک
مقاله استخر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورحموله مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پيغان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تعداد ۱۲۰ ماهي از کپور ماهيان علفخوار پرورشي در زمان هاي تقسيم به استخرهاي پرواري و زمان برداشت مورد بررسي قرار گرفتند. ماهيان به طور اتفاقي از سه مزرعه پرورش ماهي (مجتمع پرورش ماهي آزادگان) در سال ۱۳۸۸ صيد گرديد. اين ماهيان با ميانگين وزني به ترتيب؛ گروه اول ۱۱٫۷۷± ۲۶٫۹۶ گرم و گروه دوم ۲۱۵٫۹۱± ۱۶۶۰ گرم بودند. پس از نخاعي کردن ماهي ها جهت بررسي هاي ميکروسکوپي و هيستولوژيک، از آبشش نمونه گيري به عمل آمد. از هر آبشش قطعه اي به ابعاد ۱×۱×۱ سانتي متر جدا شده و در فرمالين %۱۰ قرار داده شدند. نمونه بافت طبق روش متداول عمل آوري (آبگيري با الکل و پارافينه کردن) شده و به وسيله ميکروتوم برش هايي به ضخامت ۵-۴ ميکرومتر تهيه شد. کليه برش هاي بافتي تهيه شده آبشش کپور علفخوار پرورشي با روش هماتوکسيلين- ائوزين رنگ آميزي شدند. انگل هاي مشاهده شده در تهيه گسترش مرطوب مربوط به دو جنس Dactylogyrus sp و جنس Trichodin sp بودند. نتايج مشاهدات آسيب شناسي بافتي و ضايعات بافتي و بررسي انگلي در ماهيان مورد مطالعه نشان داد که در ماهيان مورد مطالعه در ابتداي دوره پرورش ميزان هيپرپلازي (۰٫۰۸± ۱٫۰۶)، تخريب (۰٫۱۴± ۰٫۲۶)، خونريزي (۰٫۳۰± ۱٫۳۳)، ادم (۰٫۱۹± ۰٫۴۳)، انگل هاي مشاهده شده (۰٫۰۷± ۰٫۸۰)، تلانژيکتازي (۰٫۱۵±۰٫۴۳ ) ديده شد. ماهيان مورد مطالعه در انتهاي دوره پرورش هيپرپلازي (۰٫۱۶±۱٫۸۰ )، تخريب (۰٫۱± ۰٫۱۰)، خونريزي (۰٫۲۲± ۱)، ادم (۰٫۲۵±۰٫۹۰ )، انگل هاي مشاهده شده (۰٫۱۹±۲٫۴۳ )، تلانژيکتازي (۰٫۱۲± ۲٫۴۳) ديده شد. ميانگين شدت در اکثر پارامترهاي مورد بررسي در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني دار داشته است. (۰٫۰۵> P) ميانگين شدت تخريب بافتي، نکروز در بين دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني دار نداشته است. (۰٫۰۵< P)