مقاله بررسي ضدعفوني خاک هاي برگشتي از کارخانه هاي قند آلوده به نماتود سيستي چغندرقند به روش آفتاب دهي و کود حيواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ضدعفوني خاک هاي برگشتي از کارخانه هاي قند آلوده به نماتود سيستي چغندرقند به روش آفتاب دهي و کود حيواني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتاب دهي
مقاله خاک هاي برگشتي کارخانه هاي قند
مقاله کود دامي
مقاله نماتود سيستي چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پورفرد هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتود سيستي چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) همراه ريشه چغندرقند و خاک هاي اطراف آن به کارخانه هاي قند انتقال مي يابد که به خاک برگشتي موسوم است. ضدعفوني نمودن خاک هاي برگشتي به دليل آلودگي بالا و احتمال انتقال و انتشار آلودگي از اهميت ويژه اي برخوردار است. جهت بررسي امکان ضدعفوني خاک هاي برگشتي کارخانه قند اصفهان، آزمايشي با چهار تيمار، شامل استفاده از روش آفتاب دهي خاک، استفاده از کودحيواني تازه، تلفيق آفتاب دهي و کودحيواني و شاهد (بدون انجام هيچ گونه عمليات)، در چهار عمق ۱۵ – ۰، ۳۰ – ۱۵، ۴۵ – ۳۰ و۶۰ – ۴۵ سانتي متر در سه تکرار در دو سال متوالي ۱۳۷۸ و ۷۹ انجام شد. قبل و بعد از انجام آزمايش تعداد تخم و نوزاد سن دوم نماتود شمارش گرديد. نتايج نشان داد تيمار تلفيق کودحيواني و آفتاب دهي بيشترين اثر را در کاهش جمعيت نهايي نماتود سيستي چغندرقند به خصوص در عمق صفر تا ۱۵ سانتي متري، نسبت به ساير تيمارها و شاهد داشته است. به طوري که به ترتيب در چهار عمق فوق در تلفيق آفتاب دهي و کودحيواني کاهش جمعيت به ميزان ۹۹٫۸۵، ۹۹٫۲۸، ۹۸٫۵ و ۹۶٫۱۸ درصد و در تيمار شاهد ۱۸٫۴۱، ۳۶٫۱۴، ۵۲٫۹۷ و ۴۹٫۰۶ درصد مشاهده شد. تيمارهاي کودحيواني و آفتاب دهي تفاوت معني دار آماري با يکديگر نداشتند ولي اختلاف آن ها با شاهد معني داري بود.