مقاله بررسي ضرورت پوشانيدن گل ها در گرده افشاني كنترل شده سيب با رديابي آلل هاي ريزماهواره در نتاج تلاقي ارقام گلدن «اسموتي» × «شفيع آبادي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ضرورت پوشانيدن گل ها در گرده افشاني كنترل شده سيب با رديابي آلل هاي ريزماهواره در نتاج تلاقي ارقام گلدن «اسموتي» × «شفيع آبادي»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله مکان هاي ريزماهواره
مقاله گرده افشاني کنترل شده
مقاله برنامه هاي اصلاحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج نجاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گاردينر سو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي توارث آلل هاي مكان هاي ريز ماهواره و ضرورت استفاده از پوشش براي گرده افشاني كنترل شده در سيب، دورگه هاي حاصل از تلاقي ارقام سيب «گلدن اسموتي» × «شفيع آبادي» كه حاصل دو روش استفاده و عدم استفاده از پوشش بعد از گرده افشاني كنترل شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. از تعداد ٦٠ دانهال (٣٠ مورد براي هر روش گرده افشاني) به همر اه والدين و ارقامي كه به عنوان منابع احتمالي دانه گرده مطرح بودند، DNA استخراج شد. چهار نشانگر ريز ماهواره (شامل CH0.3d12، CH03d07، CH04a12 و CH03c07) چند شكل بين والدين گزينش شده و آغازگرهاي فلورسنت ويژه آنها تهيه شد. قطعه هاي DNA به روش واكنش زنجيره اي پليمراز با آغازگرهاي فلورسنت نشان دار شده با رنگهاي مختلف تكثير شدند و با استفاده از يك توالي ياب اتوماتيك ABI 377 و نرم افزار ژن اسکن نسخه ۲ و بر اساس استاندارد دروني، اندازه باندها تعيين شد. نتايج نشان داد كه تمام دانهال ها هر يك از آلل هاي خود را در هر مكان ريزماهواره از يكي از والد ين به ارث برده اند و دو روش استفاده و عدم استفاده از پوشش از نظر گرده افشاني با منبع گرده ناخواسته، هيچ گونه تفاوتي با همديگر نداشتند و در بين دانهال هاي مورد بررسي هيچ دانهال حاصل از گرده ناخواسته ديده نشد. توزيع آلل هاي ريز ماهواره در هر مكان نشان داد كه توارث آنها به صورت هم بارز بوده و با توجه به آزمون كاي اسكور اختلاف معني داري با نسبت هاي مندلي ۱:۱:۱:۱ و ۱:۰ نداشتند. اين نتايج نشان داد كه حداقل در موارد با حساسيت كمتر مثل اصلاح رقم كه مستلزم گرده افشاني كنترل شده تعداد زيادي گل در زماني محدود است، ضرورتي براي استفاده از پوشش وجود ندارد. اين نتايج همچنين كارايي ريزماهواره ها را در تعيين روابط والد – نتاج جمعيت ها براي استفاده در مطالعاتي نظير توارث پذيري صفات و آلل ها، تجزيه جمعيت هاي در حال تفرق، تهيه نقشه هاي ژنتيكي و پيوستگي و بازيابي شجره تاريخي درختان ميوه نشان داد.