مقاله بررسي ضريب استهلاک نور و ساختار کانوپي ارقام رقيب و غيررقيب برنج (.Oryza sativa L) در رقابت با علف هرز سوروف (.Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ضريب استهلاک نور و ساختار کانوپي ارقام رقيب و غيررقيب برنج (.Oryza sativa L) در رقابت با علف هرز سوروف (.Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله توانايي رقابتي
مقاله توزيع عمودي ماده خشک
مقاله سوروف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين پناه هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين آزمايش، مقايسه ضريب استهلاک نور و ساختار کانوپي ارقام رقيب و غيررقيب برنج در برابر علف هرز سوروف بود. بدين منظور آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقاتي برنج کشور – تنکابن، واقع در استان مازندران، انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل ۷ رقم برنج (شامل ديلماني، خزر، سپيدرود، نعمت، درفک، فجر، شيرودي) و ۳ لاين (۸۳۰، ۸۴۱ و ۸۴۳) بود كه در شرايط آلوده و عاري از علف هرز سوروف كشت شدند. ارقام مختلف برنج با تراکم توصيه شده براي هر کدام نشاء شدند و تراکم سوروف نيز ۲۰ بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که ضريب استهلاک نور در رقم خزر (غيررقيب) بيشتر از ضريب استهلاک نور در لاين ۸۴۳ (رقيب) بود. با بررسي توزيع عمودي وزن خشک و سطح برگ در رقم خزر و لاين ۸۴۳ مشخص شد که ميزان تجمع ماده خشک و نيز ميزان سطح برگ در تمامي لايه هاي مورد بررسي در لاين ۸۴۳ بيشتر از رقم خزر، هم در شرايط رقابت و هم در شرايط بدون رقابت بود. همچنين در شرايط رقابت با سوروف سطح برگ و ماده خشک بيشتري به لايه هاي بالايي کانوپي اختصاص يافت که اين امر در لاين ۸۴۳ نسبت به رقم خزر مشهودتر بود. از طرف ديگر، ميزان تجمع ماده خشک و ميزان سطح برگ سوروف در تداخل با لاين ۸۴۳ کمتر از ميزان تجمع ماده خشک و ميزان سطح برگ سوروف در تداخل با رقم خزر بود.