مقاله بررسي طولاني مدت کيفيت رژيم غذايي کودکان و نوجوانان بر اساس توصيه هاي پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۰۳ تا ۶۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي طولاني مدت کيفيت رژيم غذايي کودکان و نوجوانان بر اساس توصيه هاي پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي-عروقي
مقاله کيفيت رژيم غذايي
مقاله کودکان و نوجوانان
مقاله پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل خطر بيماري قلبي-عروقي از کودکي آغاز و به تدريج پيشرفت مي کنند. کيفيت رژيم غذايي نقش مهمي در بروز اين عوامل خطر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي روند کيفيت رژيم غذايي کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مطالعه قند و ليپيد تهران، بر اساس توصيه هاي پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي طي ۶٫۷ سال مي باشد.
مواد و روش ها: ويژگي هاي رژيم غذايي ۱۱۳ نفر توسط پرسش نامه ۲۴ ساعت يادآمد طي ۲ روز و پرسش نامه بسامد خوراک، در سه مقطع زماني جمع آوري شد. رژيم غذايي افراد با توصيه هاي تغذيه در زمينه پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي، مقايسه و امتياز کيفيت رژيم غذايي تعيين شد. افراد بر اساس کيفيت رژيم غذايي به سه گروه ضعيف، متوسط و خوب طبقه بندي شدند. هم چنين روند کيفيت رژيم غذايي طي ۶٫۷ سال ارزيابي شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد در ابتداي پژوهش ۴٫۱۹±۱۱٫۴۵ سال بود. درصد افراد با کيفيت رژيم غذايي ضعيف از %۸٫۸ در ابتداي پژوهش به %۲۸٫۳ در مرحله دوم (۳٫۴ سال بعد)، و %۳۲٫۴ در مرحله سوم (۶٫۷ سال بعد) رسيد. درصد افراد با کيفيت رژيم غذايي متوسط از ۸۰% در مرحله اول به ۷۰% و ۶۵% در مرحله دوم و سوم پژوهش، به ترتيب کاهش يافت. بيش از ۱۰% افراد در ابتداي بررسي کيفيت رژيم غذايي خوبي داشتند که در مرحله دوم و سوم بررسي به کمتر از ۳% کاهش يافت. هم چنين کاهش معني دار کيفيت رژيم غذايي در مرحله دوم و سوم نسبت به ابتداي پژوهش مشاهده گرديد(P<0.05) .
نتيجه گيري: کيفيت رژيم غذايي کودکان و نوجوانان در مقايسه با توصيه ها در زمينه پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي، روند نامطلوبي دارد.