مقاله بررسي طولي رابطه نوبت کاري با فشارخون در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان طي سال هاي ۸۶-۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي طولي رابطه نوبت کاري با فشارخون در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان طي سال هاي ۸۶-۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارخون
مقاله مطالعه طولي
مقاله نوبت کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روضاتي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فشارخون بالا از عوامل موثر در ايجاد بسياري از بيماري ها مي باشد از اين رو در زمينه شناسايي عوامل موثر بر آن، مطالعات بسيار متنوعي صورت گرفته است که حاصل آن شناسايي عوامل متعدد در اين زمينه شده است که از آن جمله مي توان به عامل کار در نوبتکاري اشاره نمود. در اين مطالعه سعي داريم با استفاده از روش رگرسيون GEE که روشي کارا در تحليل داده هاي همبسته و طولي مي باشد به مطالعه تاثير کار در نوبت کاري با فشارخون همراه با کنترل عوامل مخدوشگر در يک مطالعه طولي بپردازيم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه همگروهي گذشته نگر داده هاي استفاده شده از مشاهدات ساليانه مرکز بهداشت حرفه اي شرکت فولاد مبارکه اصفهان در طي سال هاي ۸۶ تا ۸۸ و از بين کليه پرسنل شاغل در اين شرکت استخراج و تحليل گرديد. متغيرهاي پاسخ در اين مطالعه فشارخون سيستوليک و دياستوليک، همچنين متغيرهاي اندکس توده بدني (BMI)، سن، ميزان تحصيلات نيز به عنوان متغيرهاي توضيح دهنده در نظر گرفته شدند. نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ جهت برازش رگرسيون GEE به منظور برآورد پارامترهاي متناظر با عوامل موثر بر فشارخون سيستوليک و دياستوليک استفاده گرديد.
يافته ها: از بين متغيرهاي موجود در مطالعه متغيرهاي اندکس توده بدني و سن با فشارخون سيستوليک و دياستوليک رابطه معني داري را نشان دادند. نتايج همچنين نشان دهنده عدم ارتباط معني دار بين فشارخون و متغير کار در نوبت کاري و ميزان تحصيلات بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بين کار در نوبت کاري و فشارخون رابطه معني داري مشاهده نگرديد. مهم ترين علل در عدم مشاهده اين ارتباط را مي توان به امکان سالم تر بودن نوبت کارها و همچنين تنوع پذيري زمان کار، درآمد و زمان بيشتر استراحت نوبتکارها به نسبت روزکارها دانست.