مقاله بررسي طيفي رفتار سازه هاي جداسازي شده جرمي و كنترل نيمه فعال آنها در برابر زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي طيفي رفتار سازه هاي جداسازي شده جرمي و كنترل نيمه فعال آنها در برابر زلزله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فر منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازه هاي جداسازي شده جرمي مورد بررسي در اين مقاله از يك زيرسيستم جرمي شامل جرم اصلي سازه قرار گرفته بر روي قابي با سختي کم كه از طريق مکانيزم جداسازي در ارتفاع سازه شامل ميراگرهاي ويسكوز به زيرسيستم سختي سازه شامل قاب مهار شده با سختي زياد متصل شده است، تشكيل شده اند. مدل تحليلي مورد استفاده يك مدل دو جرم – فنر مي باشد كه يك حالت كلي تري از مدل سه الماني ماكسول مي باشد. سيستم كنترلي مورد استفاده شامل ميراگرهاي هيدروليكي نيمه فعال مي باشد كه به عنوان جزيي از مکانيزم جداسازي در ارتفاع سازه در بين دو زيرسيستم جرمي و سختي سازه قرار مي گيرند. در اين تحقيق قابليت روش جداسازي جرمي در كاهش اثرات ناشي از زلزله با دو رويكرد پارامتري و عددي مورد بررسي قرار گرفته است. در رويكرد پارامتري با تعريف ضريب جداسازي و به دست آوردن مشخصات ديناميكي سيستم، مقدار بهينه نسبي ثابت ميرايي به صورت پارامتري به دست آورده شده و رابطه ضريب جداسازي با حداكثر نسبت ميرايي مود اصلي سيستم نشان داده شده است. در رويكرد عددي پاسخ طيفي سازه هاي جداسازي شده جرمي در برابر زلزله طبس در دو حالت غيركنترلي و تحت تاثير كنترل نيمه فعال مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج عددي، نشاندهنده كاهش قابل توجه نيروهاي ورودي زلزله در سازه هاي جداسازي شده جرمي نسبت به سازه هاي جداسازي نشده جرمي و نيز عملكرد مناسبتر سازه در حالت كنترلي مي باشند.