مقاله بررسي ظرفيت توليد و تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي گونه علوفه اي علف باغ (Dactylis glomerata) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ظرفيت توليد و تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي گونه علوفه اي علف باغ (Dactylis glomerata)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي کلوني
مقاله گزينش
مقاله علف باغ
مقاله فاصله ژنتيکي
مقاله وراثت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف باغ از جمله گراس هاي علوفه اي و مرتعي است که در ايران از پراکنش مطلوبي برخوردار است. ايجاد ارقام مصنوعي پر توليد و سازگار نيازمند ارزيابي ژرم پلاسم، گزينش ژنوتيپ هاي برتر و تعيين والدين مناسب از بين آنها است. اين پژوهش با هدف بررسي توان توليد، تخمين ميزان تنوع، برآورد پارامترهاي ژنتيکي و تعيين شباهت بين ژنوتيپ هاي گزينش شده علف باغ از طريق ارزيابي هاي کلوني صورت گرفت. بدين منظور ژنوتيپ ها به صورت کلون هاي تکرار شده طي دو سال (۸۴ و ۸۵) در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي بر اساس خصوصيات مورفولوژيک، فنولوژيک و زراعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اختلاف زياد و تنوع ژنتيکي وسيعي بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه وجود دارد که مي تواند انتخاب براي اهداف مختلف در اين ژرم پلاسم را سودمند سازد. برآورد ضرايب تنوع ژنتيکي طي دو سال آزمايش نشان داد که حداقل ميزان تنوع مربوط به روز تا گرده افشاني، ارتفاع و قطر يقه مي باشد. عملکرد بذر در سال اول و پس از آن عملکرد علوفه خشک سال دوم از حداکثر ميزان تنوع ژنتيکي برخوردار بودند. بيشترين ميزان وراثت پذيري مربوط به صفات روز تا خوشه دهي، گرده افشاني و ارتفاع و کمترين آن براي قطر يقه بدست آمد. تجزيه کلاستر بر اساس خصوصيات فنوتيپي، ژنوتيپ ها را در ۳ گروه مجزا طبقه بندي کرد که بر مبناي آنها ژنوتيپ هاي داراي فواصل ژنتيکي بيشتر به منظور استفاده در مطالعات بعدي شناسايي شدند. در مجموع نتايج اين پژوهش حاکي از سودمندي ارزيابي هاي کلوني در برآورد تنوع ژنتيکي، وراثت پذيري و گزينش والدين مناسب به منظور تدوين پروژه هاي تکميلي مي باشد.