مقاله بررسي ظرفيت توليد و ميزان تنوع صفات مورفولوژيک، زراعي و کيفي در توده هاي اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۵۷ تا ۵۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ظرفيت توليد و ميزان تنوع صفات مورفولوژيک، زراعي و کيفي در توده هاي اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله تنوع
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کيفيت علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسپرس به لحاظ توليد مناسب و تحمل به شرايط نامساعد محيطي جايگاه مهمي در زمينه توليد علوفه در بخش هاي زراعي و مرتعي کشور داراست. اين پژوهش به منظور براورد ميزان تنوع، بررسي پتانسيل توليد و سازگاري ۱۰ توده اسپرس اجرا گرديد. مواد گياهي مورد بررسي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که توده ها از نظر عملکرد علوفه تر و خشک، درصد برگ، درصد ساقه، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره در ساقه، درصد پروتئين خام و درصد فيبر خام تفاوت آماري معني داري داشتند. براورد قابليت توارث عمومي براي عملکرد علوفه، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره در ساقه، درصد فيبر و درصد پروتئين خام بيشتر از ۵۰ درصد بود. ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنتيکي صفات حاکي از وجود پتانسيل بالقوه در ژرم پلاسم مورد مطالعه بود که کارايي روش هاي اصلاحي را در بهبود صفات نويد مي داد. اختلاف چين هاي علوفه براي همه صفات مورد اندازه گيري و اثر متقابل چين×رقم براي عملکرد علوفه خشک، درصد برگ، درصد ساقه و صفات کيفي از نظر آماري معني دار بود(P<0.01)  و در مجموع، چين سوم با ۴۱٫۶ درصد از مجموع چين ها توليد بيشتري داشت. روند تغييرات عملکرد از چين اول تا چين سوم مخالف روند تغييرات درصد برگ و درصد پروتئين خام و هم آهنگ با روند تغييرات درصد ساقه و در صد فيبر خام بود. توده هاي اروميه و سراب به ترتيب با نسبت هاي برگ به ساقه ۶٫۸۷ و ۶٫۲۸ درصد بالاترين کيفيت را از لحاظ اين نسبت دارا بودند. توده گلپايگان با ميانگين ۲۳٫۶۸ درصد بيشترين درصد پروتئين خام علوفه را دارا بود. توده هاي فريدن، خوانسار و گلپايگان به ترتيب در چين هاي اول، دوم و سوم حداکثر عملکرد علوفه خشک را توليد نمودند. با توجه به اين که سه توده مزبور در مجموع سه چين نيز برتري معني داري داشتند براي مطالعات به نژادي و به زراعي بعدي توصيه مي گردند.