مقاله بررسي عادات غذايي ماهي شاه كولي (Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt,1772 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۴۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي ماهي شاه كولي (Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt,1772
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي شاه كولي
مقاله تغذيه
مقاله محتويات روده
مقاله رودخانه سفيد رود
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغذيه ماهي شاه كولي كه يكي از ماهيان مورد پسند و اقتصادي در شمال ايران است در حوضه رودخانه سفيدرود مورد بررسي قرار گرفت. بمنظور انجام اين تحقيق، تعداد ۵۳۹ قطعه ماهي شاه كولي، از فروردين ماه لغايت مرداد ماه سال ۱۳۷۹ در ايستگاههاي تعيين شده در طول مسير رودخانه سفيدرود از مصب تا منطقه كيسم صيد گرديد. از اين تعداد ۶۸ قطعه، بطور كاملا تصادفي در اندازه هاي متنوع انتخاب و پس از زيست سنجي هاي اوليه، دستگاه گوارش از حفره شكمي خارج و آزمايش هاي لازم جهت تعيين نوع رژيم غذايي به انجام رسيد. ميانگين طول نسبي روده ۰٫۷۴ بود كه مويد رژيم گوشتخواري است. و با توجه به خصوصيات ظاهري آن چنين بنظر مي رسد كه از انواع پلانكتون هاي جانوري تغذيه نمايد. ميزان شاخص خالي بودن روده برابر با ۲۳٫۵ تعيين شد كه اين ماهي را در زمره انواع نسبتا پرخور قرار ميدهد. همچنين بررسي ميزان شدت تغذيه حاكي از عدم تغذيه مناسب اين ماهي در منطقه مورد بررسي بود. بر اساس نتايج حاصله از محتويات روده مشخص گرديد كه سه راسته فيتوپلانكتوني شامل Crysophyta، Chlorophyta و Cyanophyta و دو راسته زئوپلانكتوني Copepoda و  Cladoceraتغذيه اين ماهي را در رودخانه سفيدرود تشكيل ميدهند. علاوه بر اين، تعدادي موجود مختلف اعم از گياهي و جانوري با اندازه هاي بزرگتر از فيتوپلانكتون و زئوپلانكتون در جيره غذايي ماهيهاي تغذيه شده وجود داشت كه Chironomidae Larvae وGomphonaema  از شاخص ترين آنها بود. با عنايت به نوسانات شاخص هاي ضريب وضعيت(k) ، شاخص گاستروسوماتيك (GSI) و گنادوسوماتيك (GSR) بر اساس ماه ها و ايستگاه هاي مختلف و نيز افزايش شاخص پر بودن لوله گوارش (IF) در ايستگاه هاي بالادست رودخانه مشخص گرديد كه در دوره مهاجرت شاه كولي به رودخانه سفيد رود، فعاليت تخمريزي نسبت به فعاليت تغذيه اي از اهميت بيشتري برخوردار است و ماهي در ايستگاه هايي كه در آن تخمريزي مي كند همزمان از مواد غذايي كه در محيط وجود دارد تغذيه مي كند.