مقاله بررسي عادات غذايي مرتبط با پيشگيري از سرطان در شهروندان تهراني: يک مطالعه مقطعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي مرتبط با پيشگيري از سرطان در شهروندان تهراني: يک مطالعه مقطعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادات غذايي
مقاله پيشگيري از سرطان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايكتا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: منجمد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان يکي از سه معضل سلامت جامعه و سومين علت مرگ و مير در ايران محسوب مي شود. الگوهاي غذايي افراد نقش مهمي در پيشگيري از بروز سرطان دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين عادات غذايي مرتبط با پيشگيري از سرطان در شهروندان تهراني آنجام گرفت.
روش: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي است. حجم نمونه ۲۵۰۰ نفر شهروند تهراني که به صورت نمونه گيري طبقه اي خوشه اي تصادفي انتخاب شده بودند تشکيل شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل برد و بخش اطلاعات دموگرافيک و سوالات عادات غذايي، مي باشد که اعتبار آن از طريق اعتبار محتوا و اعتماد آن به روش ضريب الفا کرونباخ تعيين گرديد. اطلاعات در يک نوبت و حضوري جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزارSPSS  و با استفاده ازآمارهاي توصيفي (فراواني و درصد) و استنباطي (مجذور کاي) آنجام گرفت.
یافته ها: نتايج حاکي از آن بود که بيش از يک سوم شهروندان تهراني مورد مطالعه (
۳۸٫۲%) شاخص توده بدني در حد افزايش وزن و به بالا داشته و عادات غذايي مرتبط با پيشگيري از سرطان بيشترين درصد آنان (۶۱٫۳%) در سطح نسبتا مطلوب مي باشد و رفتارهاي تغذيه اي هيچ يک از آن ها در سطح مطلوب قرار ندارد.
نتيجه گيري: نظر به اين که عادات غذايي هيچ يک از شهروندان تهراني تحت مطالعه در مورد پيشگيري از سرطان در سطح مطلوب نبود، لذا نظر مسوولين مرتبط با سلامت مردم نظير: موسسات درگير با امر سرطان، رسانه هاي خبري آموزش و پرورش،آموزش عالي، وزارت کار را به امر خطير اطلاع رساني و افزايش آگاهي مردم در زمينه عادات غذايي پيشگيري از سرطان جلب مي نمايد.