مقاله بررسي عادت مصرف دخانيات در دانشجويان پسر رشته هاي پزشکي و غيرپزشکي دانشگاه شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عادت مصرف دخانيات در دانشجويان پسر رشته هاي پزشکي و غيرپزشکي دانشگاه شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دخانيات
مقاله دانشجو
مقاله سيگار کشيدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مصرف سيگار و دخانيات رفتاري است که عموما از سنين نوجواني آغاز مي گردد و مي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي که قابليت الگو شدن براي آنان را دارند قرار گيرد و وجود رفتار سيگار کشيدن در اين افراد باعث شروع و تجربه مصرف براي نوجوان گردد. با توجه به اهميت الگوي مصرف پزشکان آينده و عدم اطلاع از وضعيت آن، اين تحقيق روي دانشجويان شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، از پرسشنامه هاي خود اظهاري که از مطالعات سازمان بهداشت جهاني و اتحاديه مبارزه با بيماري هاي ريوي اقتباس شده بود، استفاده شد. به منظور اهداف مورد بررسي، تغييرات لازم توسط محققين داده شده بود. اعتبار و اعتماد و روايي بودن اين پرسشنامه در نمونه هاي اوليه قبلي مورد سنجش قرار گرفت. شيوع عادت مصرف دخانيات در نمونه ها تعيين و نقش عوامل مربوط با آن با آزمون کاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ۱۲۷۱ نفر شامل ۷۶۵ (۶۰٫۲ درصد) دانشجوي پزشکي و ۵۰۶ (۳۹٫۸ درصد) دانشجوي غيرپزشکي ارزيابي شدند. ۷۸۲ نفر (۶۱٫۵ درصد) تجربه مصرف دخانيات را ذکر نمودند و از اين تعداد ۳۹۵ نفر (۳۱٫۱ درصد کل جامعه و ۵۰٫۵ درصد تجربه کنندگان) ۱۰۰ نخ سيگار و يا معادل آن از دخانيات را مصرف کرده بودند. با افزايش سال تحصيلي، ميزان تجربه و مصرف ۱۰۰ نخ سيگار به صورت معني داري افزايش مي يافت (p<0.0001). در مقايسه تجربه مصرف سيگار و مصرف ۱۰۰ نخ سيگار برحسب رشته تحصيلي تفاوت آماري معني داري بين دانشجويان رشته پزشکي و رشته هاي غيرپزشکي مشاهده نگرديد (NS).
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن تجربه مصرف دخانيات در جامعه فوق نياز به اجراي برنامه هاي پيشگيري قبل از ورود به دانشگاه و همچنين به علت افزايش درصد مصرف سيگار در سال هاي تحصيلي نياز به مداخلات آموزشي در دانشگاه مي باشد.