مقاله بررسي عامل هاي اجتماعي – فرهنگي مرتبط با کيفيت سلامت رواني خانواده (نمونه مورد مطالعه: خانواده هاي ساکن شهر شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي اجتماعي – فرهنگي مرتبط با کيفيت سلامت رواني خانواده (نمونه مورد مطالعه: خانواده هاي ساکن شهر شيراز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله سلامت رواني
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله عزت نفس
مقاله جهت گيري مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن شكل مي گيرد. هدف اصلي اين مقاله بررسي عامل هاي اجتماعي-فرهنگي مرتبط با كيفيت سلامت رواني خانواده در بين خانواده هاي شهرستان شيراز مي باشد. اين پژوهش با روش کمي و روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش شامل خانواده هاي ساکن در شهر شيراز در سال ۱۳۸۴ مي باشند که در آنها زن و شوهر در قيد حيات بوده و با هم زندگي مي كنند. بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي منظم، ۳۸۶ خانواده انتخاب شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد که رابطه اي معني دار بين متغير هاي سن، جنس، درآمد، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال، بعد خانوار، سرمايه اجتماعي، جهت گيري مذهبي و عزت نفس با کيفيت سلامت رواني خانواده وجود دارد. بر اساس نتايج معادله رگرسيون چند متغيره، از بين کل متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي جهت گيري ديني، سرمايه اجتماعي، سن پاسخگويان، عزت نفس، درآمد خانواده و ميزان تحصيلات حدود ۳۰ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايد. بر اساس مدل تحليل مسير، از ميان اين متغيرها، جهت گيري مذهبي بالاترين تاثير را بر متغير وابسته داشته است.