مقاله بررسي عامل هاي محيطي موثر بر پراكنش پوشش گياهي مراتع زيرکوه شهرستان قاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي محيطي موثر بر پراكنش پوشش گياهي مراتع زيرکوه شهرستان قاين
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط پوشش گياهي – عامل هاي محيطي
مقاله طبقه بندي
مقاله رسته بندي
مقاله گروه هاي گياهي
مقاله مراتع زيركوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادمهر جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي عامل هاي محيطي موثر بر پراكنش پوشش گياهي مراتع زيرکوه شهرستان قاين انجام شد. در اين بررسي در آغاز تيپ هاي گياهي منطقه شناسايي شد و در منطقه معرف هر تيپ به روش تصادفي – سيستماتيک نمونه برداري انجام گرفت. در درون هر قطعه نمونه پوشش هر گونه با بهره گيري از مقياس فراواني – پوشش براون بلانکه ثبت شد. در درون هرقطعه نمونه پروفيل حفر شد و از دو عمق ۲۰-۰ سانتي متر و ۱۰۰-۲۰ سانتي متر نمونه برداري انجام شد. ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک شامل: بافت، آهک، ماده آلي، رطوبت خاک، رطوبت اشباع، EC و pH تعيين شد. پس از كاربرد روش تجزيه دو سويه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) پنج گروه گياهي تعيين شد، پس از آنكه گونه هاي آن شناسايي شدند اين گروه ها با نام هاي زير معرفي شدند Salsola richteri-Aelorupes littoralis; Zygophyllum eurypterum-Haloxylon ammodendron; Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum; Ammodendron persicum-Stipagrostis pennata و.Artemisia aucheri-Amygdalus scoparia نتايج تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) نشان داد که عامل هاي محيطي كه با پراكنش پوشش گياهي همبستگي بهتري دارند عبارت اند از: بافت، آهك، ماده آلي، رطوبت اشباع، رطوبت خاك، ارتفاع و شيب.