مقاله بررسي عامل هاي موثر بر تمايل اعضاي سازمان هاي فرهنگي – آموزشي براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي موثر بر تمايل اعضاي سازمان هاي فرهنگي – آموزشي براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله سازمان هاي فرهنگي – آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نژاد خدانظر
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمدي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي عامل هاي موثر بر ميزان تمايل كاركنان سازمان هاي فرهنگي – آموزشي استان بوشهر براي تبديل سازمان خود به یک سازمان يادگيرنده بود. جامعه آماري دربرگيرنده تمامي كاركنان سازمان هاي فرهنگي – آموزشي استان بوشهر به تعداد ۱۳۳۲۷ نفر بود. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، تعداد ۳۹۰ نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شد و داده ها به وسيله يك پرسشنامه پنجاه سوالي محقق ساخته بر اساس مقياس ليكرت جمع آوري و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد بين عامل هايي چون؛ داشتن رهبران آگاه درسازمان، ساختار پويا، تشويق به خلاقيت و نوآوري، بينش مشترك، كار گروهي و تعاون، واگذاري اختيار، ارتباط مستمر با محيط پيرامون و ميزان تمايل كاركنان براي تبديل سازمان خود به سازماني يادگيرنده رابطه اي معني دار در سطح اطمينان ۰٫۹۵ وجود دارد.