مقاله بررسي عامل هاي موثر بر صادرات خاويار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي موثر بر صادرات خاويار ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاويار
مقاله ايران
مقاله صادرات
مقاله تجارت جهاني
مقاله مدل سهم ثابت بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد مائده
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاويار يکي ازمهمترين محصولات صادراتي دربخش شيلات کشور به شمار مي آيد. در اين پژوهش به منظور مطالعه عامل هاي موثر بر صادرات خاويار ايران، نخست تابع عرضه صادرات براي دوره زماني ۱۳۸۵ – ۱۳۷۰برآورد و سپس ميزان نا پايداري درآمد صادراتي و نرخ رشد مرکب صادرات خاويار کشور توسط مدل روند نمايي محاسبه و در پايان با استفاده از روش سهم ثابت بازار، عملکرد صادرات خاويار ايران با ميانگين جهاني آن مقايسه شده است. داده ها و آمار مورد نياز براي اين مطالعه به صورت سري زماني و ازشرکت مادر تخصصي ايران، اداره بازرگاني، اداره کل شيلات مازندران، اداره امور ماهيان خاوياري مازندران، بانک مرکزي و ساير سازمان هاي وابسته جمع آوري شده است. نتايج بدست آمده ازبررسي تابع عرضه صادرات نشان مي دهد که ميان متغيرهاي توليد داخلي و نرخ ارز با ميزان صادرات خاويار رابطه اي مثبت ومعني دار وجود دارد، درحالي که بين قيمت جهاني خاويار و ميزان صادرات آن رابطه اي معکوس و معني دار وجود دارد. نرخ رشد توليد و صادرات خاويار در طول دوره، منفي و نرخ رشد قيمت جهاني خاويار مثبت است. اثرتجارت جهاني نيز بيشترين سهم را درکاهش صادرات داشته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که علت اصلي ناپايداري درآمد صادراتي به عرضه آن مربوط مي شود. بنابراين، بايستي با نظارت و کنترل ويژه بر زيستگاهها و صيدگاههاي اين ماهيان، با پديده قاچاق که سهم زيادي در کاهش ميزان توليد دارد، مبارزه شود. همچنين مي توان با روي آوردن به پرورش ماهيان خاوياري و تقويت اين بخش و صادر کردن خاويار پرورشي، تا حدودي اين کاهش در توليد و صادرات و در پي آن کاهش درآمد صادرتي ناشي از آنها را جبران کرد.