مقاله بررسي عددي سه بعدي الگوي جريان و تنش برشي بستر اطراف پايه هاي مخروطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي سه بعدي الگوي جريان و تنش برشي بستر اطراف پايه هاي مخروطي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي جريان
مقاله تنش برشي بستر
مقاله پايه مخروطي
مقاله مدل عددي سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي گيوي محمدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم زاده حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي الگوي جريان در اطراف پايه پل ها به دليل تاثير آن بر خرابي پايه از اهميت بسزايي برخوردار است. اگرچه طراحي مقاطعي که حداقل آشفتگي را در جريان گذرنده از اطراف پايه پل ايجاد مي کنند از هر دو ديدگاه هيدروديناميکي و سازه اي مهم تلقي مي شود، ولي مروري بر پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که بررسي الگوي جريان اطراف پايه با مقطع متغير از توجه کافي پژوهشگران برخوردار نبوده است. در اين پژوهش يک مدل هاي عددي سه بعدي براي بررسي ميدان جريان اطراف يک پايه استوانه اي و چهار پايه مخروطي با شيب هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا ميدان محاسباتي با نرم افزار GAMBIT شبکه بندي شده و سپس با نرم افزار FLUENT مورد تحليل قرار گرفته است. سرانجام الگوي جريان و تنش برشي بستر اطراف پايه ها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند. نتايج مدل عددي نشان مي دهد که شيبدار شدن پايه تاثير بسزايي در کاهش آشفتگي جريان گذرنده و در نتيجه کاهش تنش برشي بستر در اطراف پايه را به دنبال دارد.