مقاله بررسي عدم تقارن نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي (مطالعه موردي خانوارهاي شهري ايران، در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عدم تقارن نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي (مطالعه موردي خانوارهاي شهري ايران، در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۸)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه خانوار
مقاله نابرابري مخارج مصرفي
مقاله نابرابري درآمدي
مقاله آزمون هاي ريشه واحد داده هاي پانلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: معبودي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله عدم تقارن رفتار نابرابري مخارج مصرفي و رفتار نابرابري درآمدي را بررسي و ارتباط ميان توزيع مخارج مصرفي و نوسانات توزيع درآمدي را در خانوارهاي شهري ايران مطالعه مي کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفي، مقايسه نوسانات و پراکندگي هاي مخارج مصرفي که از طريق نوسانات و شوک هاي توزيع درآمد ايجاد مي شوند، مفيد است.
جهت بررسي ارتباط بين نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي، شاخص واريانس لگاريتم ها و ضريب جيني بکار رفتند. براي اين منظور، داده هاي درآمد و هزينه گروه هاي ده گانه درآمدي دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۸ كه از نتايج تفصيلي آمارگيري بودجه خانوارهاي شهري مرکز آمار ايران اخذ شده اند مورد استفاده قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها، روش داده هاي پانلي بكار رفت.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که مقدار نابرابري مخارج مصرفي کمتر از مقدار نابرابري درآمدي است. يعني، تمامي نوسانات و پراكندگي هاي توزيع درآمد به توزيع مخارج مصرفي منتقل نمي شوند. بنابراين، در گروه هاي درآمدي عدم تقارني بين رفتار نابرابري مخارج مصرفي و رفتار نابرابري درآمدي مشاهده مي ‌شود.