مقاله بررسي عصاره اتانولي گيلاس در کاهش چربي هاي پلاسما در رت هاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عصاره اتانولي گيلاس در کاهش چربي هاي پلاسما در رت هاي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله عصاره گيلاس
مقاله چربي پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تحسيني لاچين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايلخاني پور مينو
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت مليتوس يکي از بيماري هاي متابوليکي سيستم آندوکريني است که ناشي از نقص در ترشح انسولين، عمل انسولين و يا هر دو مي باشد. نقص انسولين منجر به هيپرگليسمي مزمن همراه با اختلال در متابوليسم کربوهيدرات، چربي و پروﺗﺌين مي شود. اساس درمان ديابت، تجويز انسولين و بعضي ترکيبات شيميايي کاهنده قندخون مي باشد که با توجه به عوارض جانبي متعدد آن ها، استفاده از گياهان دارويي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. گيلاس (خانواده رزاسه) داراي رنگيزه قدرتمند گياهي به نام آنتوسيانين مي باشد که موجب رنگ قرمز تيره در اين ميوه مي شود و اين ترکيبات يکي از غني ترين منابع آنتي اکسيداني هستند که قندخون، سطح انسولين، سطح کلسترول تام و تري گليسريد را کاهش مي دهند.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين اثرات هيپوليپيدميک گيلاس در رت هاي ديابتي شده با آلوکسان مي باشد.
روش  بررسي: در اين تحقيق اثر عصاره اتانولي سه گونه گيلاس بر ميزان چربي هاي پلاسما در رت هاي ديابتي شده بررسي شد. براي اين منظور از ٣٦ رت نر بالغ به وزن متوسط ۱۵۰-۲۰۰ گرم در ٦ گروه ٦ تايي استفاده شد و بيماري ديابت با تزريق داخل صفاقي آلوکسان مونو هيدرات به ميزان ۱۲۰mg/kg القا شد. عصاره با دوز ۲۰۰mg/kg به صورت خوراکي در رت هاي ديابتي شده در دوره تيمار ٤ هفته اي گاواژ شد.
نتايج: نتايج به دست آمده کاهش معني دار ميزان تري گليسريد،LDL  را در رت هاي تيمار شده نسبت به گروه ديابتي نشان داد. با تجويز عصاره گيلاسي ميزان HDL و کلسترول تام به طور معني داري افزايش يافت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد استفاده از عصاره گيلاس داراي اثرات هيپوليپيدميک است و در نتيجه عصاره اين گياه مي تواند در کنترل و پيشگيري از عوارض ديابت موثر باشد.