مقاله بررسي عصب فاسيال و شاخص هاي آن در استخوان گيجگاهي افراد بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عصب فاسيال و شاخص هاي آن در استخوان گيجگاهي افراد بالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان گيجگاهي
مقاله شاخص
مقاله عصب فاسيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه تفاوت هاي مسير قسمت هاي مختلف عصب فاسيال در استخوان هاي گيجگاهي بررسي گرديد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي که در کارگاه آموزش استخوان گيجگاه مرکز آموزشي الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر روي استخوان هاي گيجگاه دريل شده انجام گرديد شاخص هاي عصب فاسيال در استخوان گيجگاه به عنوان متغيرهاي جداگانه و فاصله آن ها نسبت به سطح استخوان گيجگاهي و خار هنله و فاصله قسمت هاي عصب فاسيال نسبت به هم اندازه گيري گرديد.
نتايج: شاخص هاي عصب فاسيال در ۵۰ استخوان گيجگاهي بررسي گرديد. فاصله  incodal-fossa از سر زايده كوتاه استخوان سنداني تا سطح قشري استخوان گيجگاهي ۹۶/۱±۲/۱۴ ميلي متر، فاصله بن بست فاسيال، از محاذات عصب فاسيال تا سطح قشري استخوان گيجگاهي ۵۸/۲±۵/۱۴ ميلي متر، فاصله سوراخ زايده نيزه اي ماستوئيد تا سطح قشري استخوان گيجگاهي ۴۹/۲±۶/۲۰ ميلي متر، فاصله مجاري نيم دايره اي افقي تا سطح قشري استخوان گيجگاهي ۳۱/۲±۹/۱۵ ميلي متر، فاصله سينوس سيگموئيد از گنبد تا سطح قشري استخوان گيجگاهي (خار هنله) ۸۳/۲±۰۸/۱۴ ميلي متر، قسمت دوم عصب فاسيال ( قسمت تمپانيک) ۶۸/۰±۳۵/۱۱ ميلي متر و قسمت سوم عصب فاسيال (قسمت ماستوئيد) ۱۱/۱±۲۸/۱۳ ميلي متر بود.
نتيجه گيري: در طول قسمت هاي تيمپانيک، ماستوئيد و شاخص هاي عصب فاسيال از سطح قشري استخوان گيجگاهي با آن چه در کتب مرجع در مورد نژاد غربي مطرح شده بود مطابقت داشت ولي با مطالعات روي نژادهاي شرقي متفاوت بود.