مقاله بررسي علل آسيب هاي وارده به دست کشاورزان و صنعتگران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان فاطمي اردبيل طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي علل آسيب هاي وارده به دست کشاورزان و صنعتگران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان فاطمي اردبيل طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعه دست
مقاله کشاورزان
مقاله صنعتگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي ودود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فرد وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دست به عنوان يکي از اعضاي حساس بدن مي باشد. اکثريت آسيب هاي دست در قشر فعال جامعه اتفاق مي افتد و يکي از شايعترين عوامل ناتواني در آسيب هاي شغلي مي باشد. هدف مطالعه حاضر تعيين عوامل موثر در ايجاد ضايعات وارده به دست در کارگران صنعتي و کشاورزان مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان فاطمي اردبيل بود.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي مقطعي تعداد ۱۰۰ بيمار مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان فاطمي اردبيل از دي ماه ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸ با تروماي دست در دو گروه کارگران صنعتي و کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات مورد مطالعه شامل شيوع انواع ضايعات خفيف يا شديد، زمان ايجاد ضايعه، نوع ضايعه، محل ضايعه و مکانيسم ايجاد ضايعه توسط چک ليست با مشاهده و مصاحبه با بيماران، جمع آوري و سپس با استفاده از آزمون آماري كاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين گروه سني آسيب ديده در بين کارگران صنعتي با ۵۸% مربوط به گروه سني ۲۹-۲۰ سال بوده و ميانگين سني کل کارگران ۳۸ سال بود. شصت و دو درصد کارگران صنعتي بيش از ۸ ساعت در روز کار مي کردند و ضايعات شديد در ۶۴٫۷% موارد ديده شد. شايعترين نوع ضايعه در اين گروه آمپوتاسيون بود. شايعترين گروه سني در بين کشاورزان ۲۹-۲۰ سال بود. هفتاد درصد بيماران کمتر از ۸ ساعت در روز کار مي کردند، ۵۴% آسيب ها به دست چپ وارد شده بود و شايع ترين نوع آسيب در اين گروه نيز آمپوتاسيون با ۵۴% بود.
نتيجه گيري: بيشترين شيوع ضايعات دست در کارگران صنعتي و کشاورزان مجرد با ميانگين سني ۲۸ سال و کارکرد بيشتر از ۸ ساعت در روز کاري و بدون گذراندن دوره آموزشي رخ داده بود. لازم است که از نيروي مجرب و ماهر و داراي سابقه کاري قبلي استفاده شود. همچنين عدم استفاده از نوجوانان در امور کشاورزي به خصوص در زمينه هايي که بالقوه پرخطر هستند، لازم به نظر مي رسد.