مقاله بررسي علل اجتماعي گرايش به طلاق در بين زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي علل اجتماعي گرايش به طلاق در بين زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شيراز
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله گرايش به طلاق
مقاله عامل هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط غياثي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن
جناب آقای / سرکار خانم: روستا لهراسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين پژوهش، بررسي عامل هاي اجتماعي موثر بر گرايش زنان به طلاق در بين زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شيراز است. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به پژوهش هاي پيشين و مطالعاتي که در اين زمينه انجام گرفته است، ترکيبي از نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و انحرافات اجتماعي است که از نظريه هايي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پيمايشي مي باشد و ابزار مورد استفاده براي گرد آوري داده ها پرسشنامه بوده است. در اين پژوهش داده هاي مورد نظر از افرادي است که در سال ۱۳۸۸ به دادگستري مراجعه و گرايش به طلاق داده بودند، گرد آوري شد. حجم نمونه ۳۵۳ نفر مي باشد که به صورت تصادفي انتخاب شده اند، تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد که در بخش آمار استنباطي از رگرسيون دو متغيره، چند متغيره، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون و آزمون F استفاده شده است، نتايج بدست آمده از پژوهش نشان داد که: در تحليل رگرسيون دو متغيره، متغيرهاي اختلاف تحصيلي زوجين، اختلاف سن زوجين، تحصيلات زن و سن ازدواج با گرايش زنان به طلاق رابطه اي معنادار و مستقيم دارند و متغيرهاي مدت زندگي مشترک و تعداد فرزندان با گرايش به طلاق زنان رابطه اي معنادار و معکوس دارند. متغيرهاي برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري، خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امور زندگي با ميزان گرايش زنان به طلاق رابطه معنادار دارند. در تحليل رگرسيون چند متغيره، معادله رگرسيوني جهت پيش بيني ميزان گرايش زنان به طلاق به روش گام به گام استفاده شد و متغيرهاي عدم برآورد نشدن انتظارات نقش همسري، خشونت همسر و عدم صداقت توانستند ۶۹ درصد از واريانس متغير وابسته (گرايش به طلاق) را پيش بيني کنند.