مقاله بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس رياضي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله اعداد فازي
مقاله آزمون خي دو
مقاله نمونه گيري خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در زمينه بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس رياضي مي باشد. در اين تحقيق جامعه آماري عبارت است از الف) کل دانش آموزان مقطع متوسطه شهرخرم آباد ب) دبيران رياضي شهر خرم آباد که در دو ناحيه ۱ و۲ آموزش وپرورش مشغول به تدريس مي باشند. به صورت نمونه گيري خوشه اي، از بين دو ناحيه آموزشي شهر، مدارسي به تصادف مشخص شدکه ۸۰۰ نفر دانش آموز مقطع متوسطه و ۶۰ نفر دبير رياضي انتخاب و براي هر گروه به صورت مجزا دو پرسشنامه ۳۶ سوالي شامل ۵ گزينه (خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد) در نظر گرفته شد که هرشش سوال، براي يک فرضيه تحقيق اختصاص يافته بود. فرضيه هاي تحقيق عوامل معلم، دانش آموز، سازمان، مدرسه، اجتماع وخانواده را در افت تحصيلي مورد بررسي قرار مي دهد. پس از جمع آوري پرسش نامه ها و تجزيه وتحليل داده ها توسط نرم افزارهاي کامپيوتري spss و ExceI نتايج بصورت نمودار وجدول براي هر دو گروه نشان داده شد. به وسيله آزمون خي دو، همه فرضيه هاي تحقيق با ۹۵ درصد اطمينان مورد تاييد قرار گرفتند و با استفاده از اعداد فازي، گزينه هاي کيفي به کمي تبديل شد که بدين ترتيب فرضيه ها ارزش گذاري گرديده و اولويت بندي شدند. به ترتيب اولويت، گروه ( الف) عوامل افت در اين درس را مدرسه، اجتماع، دانش آموز، سازمان، معلم و خانواده و گروه (ب) اين عوامل را به ترتيب، دانش آموز، مدرسه، خانواده، اجتماع، معلم و سازمان اعلام کردند.