مقاله بررسي علل بستري مجدد بيماران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي علل بستري مجدد بيماران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل بستري مجدد
مقاله مراجعه نوبت دوم
مقاله مراجعه نوبت سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيمارستانها با افزايش تقاضا، کمبود امکانات و هزينه هاي رو به تزايد روبه رو هستند، مراجعات مجدد بيماران به بيمارستانها که به دلايل مختلف صورت گرفته و منجر به بستري مجدد بيماران مي شود سبب اشغال تخت هاي بيمارستاني شده و هزينه هاي بيمارستاني را براي بيمارستانها و بيماران افزايش مي دهد. بررسي علل مراجعات مجدد منجر به بستري و يافتن راهکارهاي کاهش اين مراجعات مي تواند سبب کاهش هزينه هاي بيمارستاني براي بيمارستان و بيمار شده و بهره وري منابع بيمارستاني را افزايش دهد و با ارایه خدمات با کيفيت مطلوب و استاندارد و استقرار فرايندهاي مناسب در بيمارستان مي توان رضايت بيماران را جلب نموده و از درد و رنج آنان کاست.
مواد و روش ها: در اين بررسي مقطعي ۲۵۰ بيمار که سابقه مراجعه مجدد داشتند از ۹ بيمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از رايانه و دفاتر پذيرش وکارت اندکس در پرسش نامه ثبت شد و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي، ميانگين و انحراف معيار و با استفاده از آزمون کايسکوئر و آناليز واريانس يکطرفه و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ۱۷٫۸% بيماران مورد مطا لعه ۲ بارو ۸۰٫۶% بيش از ۲ بار در بيمارستان بستري شده اند. بيشترين افرادي که براي بار دوم و بيشتر در بيمارستان بستري شده اند در گروه سني بيش از ۶۰ سال قراردارند (۳۲٫۸%). آزمون کايسکوئر ارتباط معني داري را بين افزايش سن مراجعين در نوبت دوم و سوم و علل مراجعه آنان (عوارض بيماري و جراحي) و عفونت نشان مي دهد. در گروه بندي بيماريها به عنوان علت مراجعه مجدد اکثر بيماران (۲۳٫۱% در نوبت دوم و ۲۰٫۲% در نوبت سوم) به علت بيماريهاي سيستم گردش خون مجددا در بيمارستان بستري شده اند. ميانگين هزينه اقامت بيماراني که به اين علت در نوبت دوم و سوم در بيمارستان بستري شده اند ۳۲۴۱۵۳۲ تومان و ۱۵۷۶۵۹۳ تومان مي باشد. از نظر علت مراجعه، پيگيري يکي از شايعترين عللي است که باعث مراجعه مجدد بيماران و بستري انان مي شود. رابطه بين علت مراجعه مجدد و طول اقامت در هردو نوبت معني دار بوده است. پيگيري درمان با ۱۰۱ مورد و ميانگين هزينه ۱۸۰۲۷۵۷ تومان در نوبت دوم و ۸۴ مورد و ميانگين هزينه ۱۲۰۵۲۸۳ تومان در نوبت سوم جزو بالاترين هزينه هاي علل بستري مجدد مي باشد ضمن اينکه بيشترين ميانگين مدت اقامت در نوبت دوم و سوم پس از بخش پوست مربوط به بخش جراحي (با ۱۰٫۶۷ روز و ۹٫۹۸ روز) است و بيشترين ميانگين هزينه بيماران مربوط به بخش جراحي با ۳۸۵۴ ۳۵۴ تومان و ۱۶۸ ۳۹۱۱ تومان براي نوبت هاي دوم و سوم است.
نتيجه گيري: بيشترين مراجعات مجدد در گروههاي سني بالاي ۶۰ سال انجام ميشود و از مهمترين علل مراجعات مجدد در نوبت هاي دوم و سوم پيگيري درمان، عوارض بيماري و عود بيماري است که مي تواند حاکي از درمان ناقص در مراجعات قبلي و عدم رعايت پروتکل هاي درماني و استاندارد نبودن ابزار و امکانات بيمارستاني باشد. نتايج نشان مي دهد مراجعات مجدد باعث افزايش اقامت بيماران شده و هزينه هاي اضافي را به بيماران، بيمارستانها و سازمانهاي بيمه گر تحميل مي نمايد لذا مي توان با اصلاح و رعايت دقيق پروتکل هاي درماني و استاندارد نمودن فرآيند ها و ابزارهاي بيمارستاني و اموزش کارکنان و استفاده از روشهاي نوين تشخيص و درمان از بروز اين هزينه ها جلوگيري و رضايت بيماران را افزايش داد.