مقاله بررسي علل تعارض در بين كتابداران كتابخانه هاي موسسات آموزش عالي مستقر در استان هاي خراسان شمالي – رضوي – جنوبي و نقش آن در رضايت شغلي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علل تعارض در بين كتابداران كتابخانه هاي موسسات آموزش عالي مستقر در استان هاي خراسان شمالي – رضوي – جنوبي و نقش آن در رضايت شغلي آنان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض
مقاله كتابخانه هاي عمومي
مقاله رضايت شغلي
مقاله كتابداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوعاتي كه در مديريت سازمان ها بسيار حایز اهميت است مديريت تعارض درون سازماني است و تعارض پديده اي است كه آثار مثبت و منفي فراواني روي افراد و سازمان بر جاي مي گذارد، استفاده صحيح و موثر از تعارض موجب شكوفايي و در نتيجه افزايش رضايت شغلي كاركنان است. در كتابخانه نيز به عنوان سازماني پويا هميشه امكان تقابل و تعارض بين كتابداران وجود دارد.
در اين پژوهش سعي شده است بررسي گردد كه با توجه به جو فرهنگي، اجتماعي، سياسي اقتصادي حاكم بر كتابخانه ها چه عواملي سبب ايجاد تعارض شده است و اين تعارضات چه تاثيري بر رضايت شغلي افراد به جاي گذاشته است؟ اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديده است.
جامعه پژوهش را كليه كتابداران كتابخانه هاي موسسات آموزش عالي مستقر در استان هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي تشكيل مي دهند كه تعداد آنها ۸۰ نفر (۶۴% زنان) است. نتايج حاكي از آن بود بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي آنان رابطه معناداري وجود دارد بين تعارض در محيط كتابخانه و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد. بين وجود ساختار كتابخانه و رضايت شغلي مديران رابطه معناداري وجود دارد. بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و رضايت شغلي مديران رابطه معناداري وجود دارد.