مقاله بررسي علل روي آوري به الکل در اعضاي انجمن الکلي هاي گمنام شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي علل روي آوري به الکل در اعضاي انجمن الکلي هاي گمنام شهر کرج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکل يسم
مقاله انجمن معتادين بي نام
مقاله مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلماسي الگار
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: الکليسم، يک بيماري مزمن اوليه است. ارایه سيستم هاي حمايتي و مشاوره اي براي خانواده ها در شرايط و موقعيت هاي بحراني زندگي از عوامل بازدارنده هستند. اين پژوهش به منظور بررسي علل روي آوري به الکل در معتادين عضو انجمن الکلي هاي گمنام شهرستان کرج در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۲۲۷ نفر از اعضاي انجمن الکلي هاي گمنام و به صورت نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. روش و ابزار گردآوري داده ها از طريق پرسش نامه بود. تجزيه تحليل داده ها به وسيله آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد تاثير علل فردي در روي آوري به الکل با ميانگين و انحراف معيار ۴۱٫۹۱+۹٫۱ به ميزان زياد و تاثير علل خانوادگي با ميانگين و انحراف معيار ۲۷٫۱+۸٫۴ به ميزان متوسط، تاثير عوامل رواني با ميانگين و انحراف معيار ۳۶٫۸+۹٫۲ و تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي با ميانگين و انحراف معيار ۲۴٫۱+۵٫۴ به ميزان زياد مي باشد. همچنين بين عوامل فردي با سن شروع مصرف الکل (P=0.006) و شغل (P=0.04) و علل خانوادگي با تحصيلات مادر (۰٫۰۰۶) و تحصيلات خود فرد (P=0.001) و شغل (P=0.002) و بين عوامل رواني با تحصيلات پدر (P=0.000) و تحصيلات مادر (P=0.000) و محل سکونت (P=0.000) و بين علل اقتصادي– اجتماعي با تحصيلات خود فرد (P=0.047) ارتباط معني داري وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: مي توان با کشف علل روي آوري به الکل و افزايش سطح سلامت در افراد جامعه از بروز بسياري از معضلات بهداشتي و اجتماعي جامعه جلوگيري نمود.