مقاله بررسي علل عفوني منجر به بستري در بيماران سالمند بستري شده در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علل عفوني منجر به بستري در بيماران سالمند بستري شده در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندي
مقاله بستري
مقاله بيماري عفوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانايي ثاني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: ميركريمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
طبق برآوردها پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۵۰، ۲۰% کل جمعيت جهان را افراد سالمند تشکيل دهند. عفونت ها هنوز عامل ۳۰% مرگ و ميرها در اين گروه سني اند. اختلال عملکرد ايمني سلولار و همورال، کاهش رفلکسهاي فيزيولوژيک دفاعي بدن، افزايش شيوع بيماريهاي مزمن و غيره، از علل احتمالي افزايش بروز بيماري هاي عفوني در دوران سالمندي است. مطالعه حاضر با هدف يافتن شايعترين کانون هاي عفونت نزد اين افراد، علایم اوليه و ميزان مرگ و مير آنها انجام شد.
روش کار
در اين مطالعه توصيفي با مراجعه به پرونده ۲۷۲ بيمار سالمند بستري شده از سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، مهمترين يافته هاي باليني و پاراکلينيک اين بيماران و تشخيص نهايي مطرح شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS جمع آوري و با آزمون هاي تي، کاي اسکوئر، فيشرمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج
حدود ۳۱% بيماران بستري شده طي مدت يکسال در بخش عفوني، سالمند بودند. از اين ميان ۵۳% مونث و ۴۷% مذکر بودند. شايعترين شکايات بيماران مشکلات تنفسي بود (۴۵%) و شايعترين تشخيص نهايي پنوموني بود (۴۳%). ۳۹% از بيماران درآغاز مراجعه دچار تغييرات سطح هوشياري بودند و ۵۱% از يک بيماري زمينه اي رنج مي بردند. نرخ مرگ و مير در بيماران ۱۹٫۵% بود.
نتيجه گيري
به نظر مي رسد عفونتها هنوز يکي از علل شايع نيازمندي سالمندان به اقدامات بيمارستاني است و عليرغم دستيابي به متدهاي درماني و آنتي بيوتيک هاي نوين با ميزان مرگ و مير بالايي در اين گروه سني همراه است. توجه به وجود ريسک فاکتورها و علایم خطر مثل سن بالا، کاهش سطح هوشياري و وجود نقص ايمني و شروع زودرس درمان مي تواند باعث کاهش مرگ و مير در اين بيماران شود.