مقاله بررسي علل عود اعتياد و عوامل مرتبط با آن در جانبازان مراجعه کننده به بيمارستان هاي طرف قرارداد بنياد جانبازان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علل عود اعتياد و عوامل مرتبط با آن در جانبازان مراجعه کننده به بيمارستان هاي طرف قرارداد بنياد جانبازان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عود اعتياد
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتياد بعنوان معضل قرن جديد شناخته مي شود که خود داراي پيامدهاي ويرانگري در عرصه جامعه و خانواده است اين پديده شوم خود ريشه در عوامل زيادي دارد که يکي از اين علل جنگ و پيامد هاي آن است. به دنبال تلاشهايي که به منظور رهايي معتادين از دام اعتياد صورت گرفته است، پژوهشگران با پديده جديدي به نام عود مواجه شدند که اعتياد را در جرگه بيماري هاي مزمن قرار داد. در اين مطالعه برآنيم تا پديده اعتياد و عود آن را در جانبازان معتاد مراجعه کننده به بيمارستان هاي طرف قرار داد بنياد جانبازان در سال ۱۳۸۸ مورد بررسي قرار دهيم.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي و به روش پرسشنامه اي مي باشد، جامعه پژوهش از جامعه جانباز با حداقل سابقه يک بار عود، مراجعه کننده به بيمارستان طرف قرارداد بنياد جانبازان انتخاب شده است. حجم نمونه مطالعه ۱۲۲ نفر بوده که به روش تصادفي و آسان انتخاب شد. اطلاعات با روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ديدگاه معتادين جانباز اصلي ترين عامل گرايش به اعتياد فشارهاي رواني حاصل از جنگ بود، همين عامل مهم ترين علت عود اعتياد پس از ترک نيز مي باشد، موثرترين فاکتور براي مراجعه مجدد براي انجام ترک نيز فشارهاي خانوادگي و احساس شرمساري مي باشد.
نتيجه گيري: هر چند نبايستي از کنار تاثير عوامل بيروني جامعه انتخابي در گرايش و عود اعتياد به راحتي گذشت ولي به طور آشکار در اين پژوهش ديده شد عوامل و فاکتورهاي درون گروهي داراي تاثير بسزايي مي باشند، لذا بايستي راهکارهاي مقتضي نيز بر اساس اين عوامل تاثيرگذار داخلي، در نظر گرفته شوند.