مقاله بررسي علل هيدرونفروز قبل از تولد و رابطه آن با شدت اتساع لگنچه در نوزادان و شير خواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي علل هيدرونفروز قبل از تولد و رابطه آن با شدت اتساع لگنچه در نوزادان و شير خواران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتساع لگنچه كليه
مقاله سونوگرافي
مقاله هيدرونفروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادممتاز حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيف ربيعي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با افزايش سونوگرافي قبل از تولد، ميزان گزارش موارد ابتلا به هيدرونفروز جنيني افزايش يافته است. بررسي علل هيدرونفروز قبل از تولد مي تواند به شناخت بهتر روند بيماري و تعيين پروتكل درماني اين بيماران منجر شود. از سوي ديگر شدت اتساع لگنچه کليه در سونوگرافي اول بعد از تولد ممکن است با علت زمينه اي هيدرونفروز جنيني در ارتباط بوده و در نحوه برخورد تشخيصي با بيماران موثر باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعيين علل هيدرونفروز قبل از تولد در نوزادان و ارتباط آن با شدت اتساع لگنچه در آنان انجام شد.
روش كار: اين يک مطالعه توصيفي مقطعي بر روي ۶۰ نوزاد مي باشد که در آن پرونده هاي نوزادان با تشخيص هيدرونفروز جنيني ارجاع شده به درمانگاه هاي بيمارستان بعثت و اكباتان همدان از نظر علل هيدرونفروز و شدت اتساع لگنچه کليه مورد بررسي قرار گرفته است. ارزيابي ديلاتاسيون لگنچه كليه نوزاد بوسيله اندازه گيري قطر قدامي – خلفي لگنچه در سونوگرافي بعد از ۳ روز از تولد صورت گرفت و بيماران مورد بررسي بر اساس شدت ديلاتاسيون به سه گروه ۱- خفيف (۵ تا ۹/۹ ميليمتر)، ۲- متوسط (۱۰ تا ۹/۱۴ ميليمتر) و ۳- شديد (بيشتر يا مساوي ۱۵ ميليمتر) تقسيم شدند. تمامي نوزادان در طي پيگيري هاي سرپايي تحت سيستو اوروگرافي راديولوژيک يا راديو ايزوتوپ و همچنين اسکن راديو ايزوتوپ (DTPA) از نظر تشخيص رفلاکس مثانه به حالب و اوروپاتي هاي انسدادي قرار گرفتند.
نتايج: از ۶۰ بيمار مورد مطالعه ۴۴ نفر (۷۳%) پسر و ۱۶ نفر (۲۷%) دختر بودند. علت هيدرونفروز جنيني در ۳۲ بيمار (۳/۵۳%) انسدادي و در ۲۸ بيمار (۷/۴۶%) غيرانسدادي بود. در ۳۱ نفر ديلاتاسيون لگنچه از نوع خفيف بوده که علت ۲۴ مورد (۴/۷۷%) آن غيرانسدادي و ۷ مورد (۶/۲۲%) انسدادي بود. در ۲۴ نفر ديلاتاسيون لگنچه از نوع متوسط بوده که علت ۱۷ مورد (۸/۷۰%) انسدادي و ۷ مورد (۲/۲۹%) غيرانسدادي بود. در ۵ نفر ديلاتاسيون لگنچه از نوع شديد بود که در ۴ مورد (۸۰%) انسدادي و ۱ مورد (۲۰%) غيرانسدادي بود.
نتيجه نهايي: علل انسدادي ، حدود نيمي از هيدرونفروزهاي جنيني را در بيماران مورد مطالعه باعث شده است و شايعترين علت هيدرونفروز تنگي لگنچه به حالب و در درجه بعد ايديوپاتيک و رفلاکس مثانه به حالب مي باشد. شدت ديلاتاسيون لگنچه ارتباط مستقيمي با انسدادي بودن هيدرونفروز دارد (P<0.05) و مي توان از آن به عنوان راهنما براي انتخاب کارهاي تشخيصي بعدي استفاده نمود.