مقاله بررسي علل پيشرفت تحصيلي دختران در مقايسه با پسران در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علل پيشرفت تحصيلي دختران در مقايسه با پسران در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله انگيزه تحصيلي
مقاله نگرش به تحصيل
مقاله اعتماد به نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني طباطبايي فوزيه
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي مقدم ملك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با قبول اين واقعيت كه پيشرفت تحصيلي دختران در مقايسه با پسران بيشتر است با هدف جست وجوي عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. پژوهش از نوع علي  ـ مقايسه اي بوده و جامعه آماري آن دانش آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي است (۳۸۵۶۱۲=۷۵۳۴۶۴ پسر ۳۶۷۵۸۲+ دختر). نمونه آماري بر اساس فرمول حجم نمونه کرجسي و مورگان با آلفاي ۰٫۰۵ شامل ۸۵۳ نفر از دانش آموزان (۴۲۱ دختر و ۴۳۲ پسر) بود که به تفکيک جنسيت به روش نمونه برداري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه: اعتماد به نفس کوپر اسميت که يک ابزار استاندارد است و اعتبار آن از طريق روش دو نيمه کردن ۰٫۸۷ به دست آمد. انگيزش تحصيلي و نگرش به تحصيل كه محققان تدوين كردند و اعتبار آن از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۸۶ و ۰٫۹۲ به دست آمد و روايي آن از طريق روايي محتوايي مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها به كمك آزمون t و ضريب همبستگي نشان داد كه انگيزه تحصيل در دختران بيشتر و نگرش آنان نسبت به تحصيل مثبت تر است، در حالي كه بين دو گروه از لحاظ اعتماد به نفس تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين يافته ها بيانگر اعتماد به نفس برتر، انگيزه تحصيلي بيشتر و نگرش به تحصيل مثبت تر در دانش آموزان مقطع متوسطه بوده است. بين پيشرفت تحصيلي و سه متغير انگيزه تحصيلي، نگرش به تحصيل و اعتماد به نفس همبستگي معنادار مشاهده شد.