مقاله بررسي علل کسورات صورتحساب هاي بيمه اي و ارايه راهکارهاي پيشنهادي در بیمارستان سیدالشهدا (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۹۴ تا ۶۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي علل کسورات صورتحساب هاي بيمه اي و ارايه راهکارهاي پيشنهادي در بیمارستان سیدالشهدا (ع)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله بيمارستان ها
مقاله پرونده ها
مقاله بيماران بستري
مقاله مدارک بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: وصال سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدفر سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: رضايتمند محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اصلي ترين منبع مالي بيمارستان، بيمه ها محسوب مي شوند ولي بيمارستان ها در بعضي از موارد مالي با سازمان هاي بيمه گر اختلاف دارند و به طور معمول همه ي مطالبات بيمه اي آن ها وصول نمي گردد. اين پژوهش با تعيين علل کسورات صورتحساب هاي بيمه اي در بيمارستان سيدالشهدا (ع)، راهکارهايي در اين زمينه پيشنهاد کرده است.
روش بررسي: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي، مقطعي است که به صورت گذشته نگر انجام شده است. اطلاعات نسخ و پرونده هاي بيماران مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا (ع) در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۶ وارد اين طرح شد و اطلاعات مربوط به بيماران خاص از مطالعه خارج گرديد. نمونه گيري، به روش سرشماري بود و همه نسخ و پرونده هاي ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۶ بيمارستان شامل ۴۰۹۸۳ نسخه کلينيکي، ۲۷۲۳۸ نسخه پاراکلينيکي و ۳۳۹۲ پرونده بستري بررسي گرديد. اطلاعات توسط چک ليستي که روايي آن توسط کارشناسان بيمه و متخصصين مديريت تاييد شد، جمع آوري و با استفاده از شاخص هاي آماري و مقياس هاي توصيفي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بالاترين فراواني و علل کسورات نسخ کلينيکي به ترتيب مربوط به نسخ بيمه کميته امداد (۶۲ درصد) و با علت تاريخ مخدوش مي باشد. رتبه هاي بعدي مربوط به بيمه نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي و خدمات درماني است. بالاترين فراواني و علل کسورات نسخ پاراکلينيکي به ترتيب مربوط به نسخ بيمه کميته امداد (۴۵٫۳ درصد) و با علت فاقد نسخه مي باشد. رتبه هاي بعدي مربوط به بيمه هاي نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي و خدمات درماني است. بالاترين فراواني و علل کسورات پرونده هاي بستري به ترتيب مربوط به پرونده هاي بيمه تامين اجتماعي (۷۴٫۴ درصد) و با علت اضافه درخواستي بوده است. رتبه هاي بعدي مربوط به بيمه هاي خدمات درماني، کميته امداد و نيروهاي مسلح است.
نتيجه گيري: بيشترين علل کسورات سرپايي با اشتباهات سازماني ارتباط مستقيم داشت و از اشتباهات کارکنان بيمارستان نشات مي گرفت. در اين زمينه آموزش پزشکان، پرستاران و همه کساني که به نوعي در صورتحساب بيماران تاثيرگذارند، ضروري به نظر مي رسد. از طرف ديگر علت اصلي و کلي در پرونده هاي بستري اضافه درخواستي بوده است که پرت منابع محسوب نمي شود و شفاف سازي اين کسورات باعث کاهش اختلافات بين بيمارستان و سازمان هاي بيمه اي مي شود.