مقاله بررسي عملكردنشاسته كاتيوني و CMC بر ويژگي هاي مقاومتي كاغذ فلوتينگ از بازيافت OCC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكردنشاسته كاتيوني و CMC بر ويژگي هاي مقاومتي كاغذ فلوتينگ از بازيافت OCC
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشاسته كاتيوني
مقاله کربوکسي متيل سلولز (CMC)
مقاله بازيافت
مقاله کارتن کنگره اي کهنه (OCC)
مقاله مقاومت خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ترشيزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد توليد و مصرف انواع کاغذ، خصوصا کاغذهاي بسته بندي، صنعت را با محدوديت و كمبود ماده اوليه مواجه كرده است. يكي از روش هاي تامين ماده اوليه، بازيافت كاغذهاي مصرف شده است. بازيافت کاغذ با وجود مزيت ها و پتانسيل ها، با نقصان در ويژگي هاي کيفي همراه است و در نتيجه، استفاده از انواع مواد افزودني مقاومت خشک به عنوان جبران کننده اين نقيصه اجتناب ناپذير است. در اين بررسي، به منظور يافتن اثر ترکيبي موادافزودني مقاومت خشک بر ويژگي هاي کاغذهاي توليد شده از صددرصد کارتن هاي کنگره اي کهنه بازيافتي (OCc)، از نشاسته کاتيوني در چهار سطح ۰، ۱، ۲ و ۳ درصد و CMC در چهار سطح۰، ۵/۰، ۱ و ۵/۱ درصد (بر اساس جرم خشک خمير کاغذ) استفاده گرديده است. از هر ترکيب شرايط، كاغذ دست ساز با جرم پايه (g/m2) و ۱۲۰ در شش تکرار و تماما با آب فرآيندي تهيه شد. نتايج نشان مي دهند که در اغلب موارد، مصرف ۵/۱ درصد CMC منجر به کاهش ويژگي هاي مقاومتي كاغذهاي بازيافتي شده و از توانايي نشاسته کاتيوني در افزايش اين ويژگي ها كاسته است. ليکن در تمامي سطوح کاربرد CMC، در اثر افزايش مصرف نشاسته کاتيوني، ويژگي هاي مقاومتي كاغذ دست ساز به طور بارزي افزايش مي يابند. حداکثر مقادير ويژگي هاي موثر در کاغذهاي فلوتينگ، در تركيب حاوي يک درصدCMC  و سه درصد نشاسته کاتيوني بدست آمده است. ليکن حداکثر مقاومت در برابر تاخوردن در تركيب حاوي سه درصد نشاسته کاتيوني و ۵/۱ درصدCMC  به دست آمده که نسبت به نمونه شاهد تا ۲۰۰ درصد افزايش را نشان مي دهد. بيشترين تاثير ترکيب دو ماده افزودني نيز بر روي دوام در برابر تا خوردن کاغذ بوده است.