مقاله بررسي عملكرد بذر و اجزاي آن در توده هاي طبيعي و ارقام خارجي فسكيوي بلند (Festuca arundinacea) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد بذر و اجزاي آن در توده هاي طبيعي و ارقام خارجي فسكيوي بلند (Festuca arundinacea)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد بذر
مقاله فسکيوي بلند
مقاله وراثت پذيري
مقاله فاصله ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فسكيوي بلند از گراس هاي سردسيري است كه علاوه بر پراكنش وسيع، از سازگاري بالايي نيز به شرايط مختلف محيطي كشور برخوردار است. قابليت توليد بذر بالا در فسكيوي بلند اهميت خاصي در تكثير واريته هاي جديد اصلاحي، توليد بذر تجاري و توسعه سطح زير كشت آن دارد. به منظور مقايسه ارقام و بررسي تنوع عملكرد بذر و خصوصيات وابسته تعداد ۴۶ نمونه داخلي و خارجي فسكيوي بلند مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي هر نمونه نشاءها در گلخانه تهيه و پس از ۳ ماه به مزرعه منتقل و در قالب طرح آماري تكراردار كشت شدند. نتايج نشان داد كه از لحاظ كليه صفات بين توده ها و ارقام مورد مطالعه اختلاف آماري معني دار وجود داشت. ضرايب تنوع ژنتيكي صفات از ۱۴٫۷۸ براي صفت طول خوشه تا ۴۲٫۰۴ براي عملكرد دانه متغير بود كه نشان دهنده وجود تنوع ژنتيكي گسترده در ژرم پلاسم اين گياه مي باشد. مقادير وراثت پذيري عمومي براي تمامي صفات به غير از طول و عرض برگ پرچم بيشتر از ۵۰ درصد برآورد گرديد. نتايج تجزيه خوشه اي توانست نمونه ها را به لحاظ منشا جغرافياي دور و اكثر خصوصيات مورد اندازه گيري از همديگر متمايز كندكه نشانگر تاثيرگذاري تفاوت هاي اقليمي و اكولوژيكي بر روند تكامل خصوصيات بذري مي باشد. تنوع و فاصله ژنتيكي بالا براي اكثر صفات مورد بررسي، كارايي بالاي روش هاي اصلاحي را در بهبود اين صفات و خصوصيات مرتبط با آنها نويد مي دهد. همچنين اكوتيپ هاي داراي فاصله ژنتيكي زياد مي توانند در پروژه هاي اصلاحي بعدي نظير انتخاب براي ايجاد واريته تركيبي با توليد بذر بالا و نيز تشكيل جوامع مناسب براي نقشه يابي خصوصيات بذري مورد استفاده قرار گيرند.