مقاله بررسي عملكرد بطن راست به روش اكو كارديوگرافي داپلر بافتي قبل و پس از جراحي پيوند عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد بطن راست به روش اكو كارديوگرافي داپلر بافتي قبل و پس از جراحي پيوند عروق كرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد بطن راست
مقاله جراحي پيوند عروق كرونر
مقاله اكوكارديوگرافي
مقاله داپلر بافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي نژاد افسون
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: متحدي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده جميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عملكرد بطن راست بر اساس سرعتهاي ميوكارد قبل و پس از جراحي پيوند عروق كرونر نامشخص است. جراحي عروق كرونر بدون استفاده از باي پس قلبي ريوي (پمپ خاموش) در حال افزايش است، بهبود عملكرد پس از عمل يكي از مزيت هاي مهم اين روش نسبت به عمل جراحي با پمپ است.
روش كار: اين مطالعه به روش تحليلي آينده نگر از فروردين ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ در بخش قلب بيمارستان قائم (عج) انجام شد. ۳۶ بيمار با تنگي مهم عروق كرونر شامل ۲۶ مرد و ۱۰ زن از فروردين ۸۴ تا خرداد ۸۵ مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام بيماران تحت بررسي داپلر بافتي و mmode آنولوس تريكوسپيد ديواره آزاد بطن راست از نماي Apical-4ch قرار گرفتند. ميزان جابجايي و سرعتهاي سيستوليك ودياستوليك بطن راست يك روز قبل و ۵ روز بعد از جراحي ثبت شدند. سرعت بافتي آنولوس ميترال در فاصله سپتوم نيز جهت مقايسه بررسي شد. تمام محاسبات آماري در نرم افزارهاي SPSS انجام شد.
نتايج:۲۱  بيمار به روش بدون پمپ عمل شدند. بيماران به طور متوسط ۲٫۶ گرافت دريافت كرده بودند. تمام سرعتهاي بافتي بطن چپ به ميزان كم و فاقد ارزش آماري پس از عمل كاهش داشتند. ميزان جابجايي آنولوس تريكوسپيد ديواره آزاد بطن راست به ميزان قابل توجهي پس از جراحي كاهش داشت. (۲۲٫۴ در مقابل ۱۳٫۱ با P=0.000). تمام سرعتهاي سيستوليك (S) و دياستوليك (E و A) بطن راست نيز به طور قابل توجهي در روز پنجم پس از CABG نست به قبل عمل كاهش داشتند (۹ در مقابل A=6.6 و ۱۰٫۸ در مقابل E=7 و ۱۲٫۶ در مقابل S=7.7 با P=0.000) در بيماران بدون پمپ نيز اين افت عملكرد مانند بيماران با پمپ روشن مشاهده شد، هر چند اين افت عملكرد كمتر بود ولي تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: عملكرد سيستولي و دياستولي بطن راست به طور قابل توجهي پس از CABG افت پيدا مي كند. داپلر بافتي مي تواند يك روش ساده و غير تهاجمي جهت عملكرد بطن راست پس از جراحي باشد. عمل جراحي بدون پمپ قطعاً نمي تواند اين اختلال عملكرد را از بين ببرد و در کاهش شدت آن موثر باشد.