مقاله بررسي عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام زمستاني كلزا طي تاريخ كاشت هاي مختلف در كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام زمستاني كلزا طي تاريخ كاشت هاي مختلف در كرج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله تاريخ كاشت
مقاله رقم
مقاله عملكرد دانه
مقاله كلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اوغان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ کاشت عامل مهمي است که عملکرد و صفات وابسته به آن را تحت تاثير قرار داده و سبب مي شود که شرايط محيطي در زمان سبزشدن، استقرار و بقاي گياهچه مناسب گياه باشد. بنابراين، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار طي دو سال زراعي ۸۱-۱۳۷۹ در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج به اجرا در آمد. كرت هاي اصلي شامل تاريخ كاشت در چهار سطح ۲۰ و ۳۰ شهريورماه و ۹ و ۱۹ مهرماه و كرت هاي فرعي شامل ارقام SLM046، Zarfam،Colvert  و Orient بودند. در طول فصل زراعي، صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، ميزان روغن و عملکرد روغن يادداشت برداري و اندازه گيري شدند. تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، عملكرد روغن، تعداد خورجين در بوته، تعداد شاخه هاي فرعي و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. بيش ترين عملكرد دانه (۳۲۹۵ و ۲۸۷۷ کيلوگرم در هکتار) به ترتيب به تاريخ هاي كاشت ۲۰ و ۳۰ شهريور مربوط مي شد. عامل رقم تنها براي تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معني دار شد و بيش ترين تعداد دانه در خورجين ۲۴٫۳ و ۲۴٫۲ عدد به ترتيب مربوط به ارقام SLM046 وOrient  بود. اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم تنها براي تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد دانه در خورجين در سطح احتمال پنج درصد معني دار شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که بهترين تاريخ کاشت در منطقه کرج ۲۰ تا ۳۰ شهريور ماه است و با تاخير در كاشت، عملكرد ارقام کلزا به دليل کاهش معني دار در اکثر اجزاي عملکرد، کاهش مي يابد.