مقاله بررسي عملكرد نانو فيلتراسيون در حذف کروم ۶ ظرفيتي از آب هاي حاوي سولفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد نانو فيلتراسيون در حذف کروم ۶ ظرفيتي از آب هاي حاوي سولفات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان کليدي: نانو فيلتراسيون
مقاله کروم ۶ ظرفيتي
مقاله سولفات
مقاله حذف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: باريك بين بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وضعيت زمين شناسي و يا آلودگي هاي حاصل دست بشر مي تواند غلظت كروم ۶ ظرفيتي و برخي ديگر از املاح مانند سولفات را در آب هاي زيرزميني به بيش از حداكثر مجاز (۵۰ µg/L) برساند. از آن جايي كه اين تركيبات خطرات عمده اي هم چون سرطان ريه، پوست و عوارض شديدي به کليه و کبد و حتي عوارض آلرژيک را در كودكان و بزرگسالان ايجاد مي كنند، لذا هدف بررسي فرايند غشايي نانو فيلتراسيون به عنوان يک روش اميدواركننده در حذف کروم ۶ ظرفيتي هم زمان با سولفات به عنوان آلاينده تداخل کننده در فرايندهاي غشايي در رسيدن به استانداردهاي آب آشاميدني است.
روش بررسي: به منظور بررسي تاثير فشار،
pH ونوع كاتيون و آنيون همراه در ميزان حذف کروم ۳ و ۶ ظرفيتي، غلظت هاي mg/L 0.1 و ۰٫۵ كروم در محدوده غلظت mg/L ٨٠٠-١٠٠ سولفات (محدوده هاي غلظتي در آب) تحت محدوده فشار نانوفيلتراسيون يعني ۲ تا ۱۰ بار انتخاب گرديد. آزمايش ها با استفاده از نمک هاي کلرور سديم، سولفات سديم، کلرور ۶ آبه کروم سه ظرفيتي و دي کرومات پتاسيم ساخت شركت مرک و با درجه خلوص بالاي ۹۹% و طبق دستور العمل موجود در کتاب روش هاي استاندارد براي آزمايشات آب و فاضلاب انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که زماني که غلظت كروم ۶ ظرفيتي کاهش مي يابد، بهترين راندمان حذف در فشار ۴ بار معادل ۹۶% ديده مي شود. با افزايش غلظت، پلاريزاسيون غلظتي و افزايش بار منفي غشاي راندمان حذف را تا ۹۸% افزايش داد. ولي حذف کروم ۳ ظرفيتي وابسته به غلظت يوني و غير وابسته به فشار در سيستم است. هم چنين افزايش جامدات محلول در آب باعث حذف كامل كروم ۶ گرديد. بهترين راندمان حذف به ميزان ۹۸% و در pH خنثي ومتمايل به قليايي رخ داد.
نتيجه گيري: تحقيق نشان داد که نوع الكتروليت همراه كروم، فشار بهره برداري وpH بيش ترين اثر را در عملکرد نانو فيلتر داشته است. بر اساس نتايج به دست آمده نانو فيلتراسيون روش مناسبي در حذف هم زمان کروم و سولفات از آب است.