مقاله بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد شش گونه گياه دارويي در شرايط اقليمي ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد شش گونه گياه دارويي در شرايط اقليمي ورامين
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتان
مقاله گلرنگ
مقاله گشنيز
مقاله زنيان
مقاله رازيانه
مقاله كنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ورامين با آب و هواي خشك و نيمه گرمسيري، بهترين محل براي توليد گياهان دارويي است. در اين بررسي که در سال ۱۳۸۵ در منطقه ورامين صورت گرفت، اجزاي عملكرد شش گونه گياهان دارويي (كتان، گلرنگ، گشنيز، زنيان، رازيانه و كنجد) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي (RCB) در سه تكرار انجام شد. در طول دوره رويش، يادداشت برداري روي ۵ صفت انجام شد: مقدار بيوماس خشك، ميزان كاه و تعداد بوته برداشت شده در كرت (۷٫۵ مترمربعي)، زودرسي (تعداد روز تا رسيدن دانه) و محصول دانه (كيلوگرم در هكتار). محاسبات آماري و نتايج آزمون F و آزمون چند دامنه اي دانكن داده هاي حاصل نشان داد كه كنجد، بيشترين ميزان توليد دانه (۳۵۱۲ كيلوگرم در هكتار در كلاس a) و گياهان گشنيز و رازيانه، كمترين ميزان توليد دانه (۴۵۱ كيلوگرم در هكتار در كلاس d) را داشتند. ولي رازيانه با توجه به چند ساله بودن، در سال هاي بعد ميزان توليد بيشتري نسبت به سال اول كشت خواهد داشت. بيشترين تعداد روز تا رسيدن دانه در گشنيز (۱۴۶روز در كلاس a كه براي استفاده از سبزينه آن مزيتي به حساب مي آيد) و كمترين، متعلق به رازيانه (۱۰۰ روز در كلاس c) بود. جهت رفع ناهمگني تعداد بوته هاي برداشت شده در كرت ها و حذف اثر آن در ميزان محصول، تجزيه كوواريانس روي برخي خصوصيات مهم مثل بيوماس و محصول دانه انجام گرفت. نتايج نشان داد ضريب سود مندي نسبي آن ها نسبت به تجزيه واريانس به ترتيب ۱۵۲٫۶۹ درصد و ۲۱۰٫۵۶ درصد بود.