مقاله بررسي عملكرد پروتئين هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني در پوليپ هاي اسپوراديك كولوركتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد پروتئين هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني در پوليپ هاي اسپوراديك كولوركتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوليپ اسپوراديک کولورکتال
مقاله پروتئين هاي ترميم کننده عدم تطابق ژني
مقاله پوليپ آدنوم serrated

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: يداله زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيشتر سرطانهاي كولون از پوليپ هاي خوش خيم منشا مي گيرند. با پيشرفت آهسته و مرحله به مرحله بافت شناسي پوليپ هاي آدنوماتوز و آدنوم serrated به آدنوكارسينوم و سرطان بدخيم تبديل مي شوند. تغييرات ژنتيكي و اپي ژنتيك با مراحل خاصي از پيشرفت پوليپ به آدنوكارسينوم و نيز تغييرات بافت شناسي در سرطان كولون ارتباط دارد. در اين مطالعه، با استفاده از رنگ آميزي immunohistochemistry (IHC) در پوليپ هاي اسپوراديك كولون وضعيت عملكردي پروتئين هاي MLH1، MSH2، MSH6 و PMS2 بررسي شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي كليه بيماران مبتلا به پوليپ اسپوراديك كولوركتال كه در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ در بخش بيماريهاي دستگاه گوارش و كبد بيمارستان طالقاني تهران تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند، بررسي شده اند.
يافته ها:  IHCبراي MLH1، MSH2، MSH6 و PMS2 به ترتيب در ۸/۶%، ۵/۴%، ۳% و ۸/۴% موارد غيرطبيعي بود. در تمام موارد PMS2 غيرطبيعي، MLH1 نيز غيرطبيعي و در تمام موارد MSH6 غيرطبيعي، MSH2 نيز غيرطبيعي بود (p<0.001). بين نتايج IHC با جنس، درجه ديسپلازي، نوع پوليپ آدنوماتوز و تهاجم ارتباط آماري معني داري وجود نداشت. اما بين نتايج IHC با محل پوليپ و سن بيماران ارتباط آماري معني دار وجود داشت و نيز بين پوليپ هاي آدنوماتوز و آدنوم serrated از نظر نتيجه ايمونوراكتيويتي براي MLH1 و PMS2 اختلاف آماري معني دار وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: توصيه مي شود رنگ آميزي IHC تنها در پوليپ هاي آدنوم serrated بخصوص در سمت چپ كولون صورت پذيرد و در ساير موارد بخصوص در سمت راست كولون، انجام اين آزمون در مديريت بيماران احتمالا كمك كننده نخواهد بود.