مقاله بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت خطر
مقاله شناسايي
مقاله ارزيابي
مقاله كنترل
مقاله استخرهاي عمومي و خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوزه چيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي شهر تهران است. جامعه آماري اين تحقيق ۳۱۰ نفر از مديران استخرهاي عمومي و خصوصي بودند كه از ميان آنها ۱۱۹ نفر به روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه يكي مربوط به متغيرهاي عيني و ديگري مربوط به مراحل مديريت خطر بود كه روايي پرسشنامه توسط استادان مجرب و اعتبار آنها به روش آلفاي كرونباخ ۸۵/۰ تعيين شد. اطلاعات مورد نياز به صورت حضوري در محل فعاليت مديران استخرها جمع آوري شد. براي مقايسه مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي از آزمون t-test و براي بررسي رابطه معني داري از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج به دست آمده به شرح زير است: بين شناسايي و كنترل خطرها با نوع مديريت استخرها (عمومي يا خصوصي) تفاوت معني داري وجود ندارد، بين ارزيابي خطرها و نوع مديريت استخرها تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج نشان داد كه بين سن و مراحل مديريت خطر رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين تجربه و عمليات مديريت خطر رابطه معني داري مشاهده نشد. بر اساس نتايج به دست آمده بين جنس (زن و مرد) و عمليات مديريت خطر، تفاوت  معني داري مشاهده شد. همچنين بين مراحل مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي تفاوت معني داري مشاهده شد.