مقاله بررسي عملکرد، اجزاي عملکرد و پتانسيل کنترل علف هرز دو گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) و ريحان بذري (Ocimum basilicum) در شرايط کشت مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۴۱ تا ۵۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد، اجزاي عملکرد و پتانسيل کنترل علف هرز دو گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) و ريحان بذري (Ocimum basilicum) در شرايط کشت مخلوط
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله کشت مخلوط
مقاله نسبت برابري زمين
مقاله علف هرز
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد در کشت مخلوط ريحان و لوبيا و ارزيابي تاثير کشت مخلوط بر کنترل علف هاي هرز، آزمايشي در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار و ۱۰ تيمار اجرا شد. تيمارها شامل کشت خالص هريک از گياهان و ۳ الگوي کشت مخلوط در شرايط وجود و عدم وجود علف هرز به شرح ذيل بود: (۱- کشت خالص ريحان، ۲- کشت خالص لوبيا، ۳- کشت مخلوط نواري ۴ رديف ريحان ۲ رديف لوبيا، ۴- کشت مخلوط نواري ۴ رديف لوبيا ۲ رديف ريحان و ۵ – کشت رديفي) بدون کنترل علف هرز، و همين تيمارها با کنترل کامل علف هرز. بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد در گياه لوبيا نشان داد، تيمارهاي مختلف از نظر تعداد غلاف، تعداد بذر در بوته، عملکرد اقتصادي و عملکرد بيولوژيک با يکديگر اختلاف معني دار داشتند و تعداد بذر در غلاف، وزن صد دانه و شاخص برداشت تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتند. در گياه ريحان نيز بين تيمارهاي مختلف از نظر تعداد گل آذين، گره، شاخه اصلي، بذر در بوته وعملکرد اقتصادي و بيولوژيک اختلاف معني دار وجود داشت. ولي اختلاف معني دار در وزن هزار دانه و شاخص برداشت مشاهده نشد. پايين ترين وزن خشک علف هاي هرز درتيمارهاي کشت خالص ريحان و کشت نواري با ۴ رديف ريحان مشاهده شد و بيشترين وزن خشک علف هاي هرزدر کشت خالص لوبيا بدست آمد. بالاترين شاخص سطح برگ لوبيا را کشت خاص لوبيا با کنترل علف هرز داشت و بالاترين شاخص سطح برگ در ريحان در کشت مخلوط رديفي بدست آمد. ارزيابي نسبت برابري زمين نشان داد کشت مخلوط ريحان و لوبيا برکشت خالص آنها برتري دارد و کشت مخلوط رديفي بيشترين نسبت برابري زمين (۲، ۱) را به خود اختصاص داد.