مقاله بررسي عملکرد، ميزان و ترکيب هاي اصلي اسانس آويشن دنايي (.Thymus daenensis Celak) کشت شده در قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد، ميزان و ترکيب هاي اصلي اسانس آويشن دنايي (.Thymus daenensis Celak) کشت شده در قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن دنايي (.Thymus daenensi Celak)
مقاله عملکرد
مقاله اسانس
مقاله تيمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي عاشورآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak.) در عرصه هاي طبيعي برخي از مناطق ايران ازجمله استان قزوين پراکنش دارد. پايه هاي حاصل از تقسيم بوته هاي آويشن دنايي جمع آوري شده از رويشگاهي واقع در بخش آبگرم قزوين، به مزرعه ايستگاه تحقيقات کشاورزي اسماعيل آباد قزوين منتقل و در کرت هاي آزمايشي و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ کشت شدند. سرشاخه هاي گلدار گياه به مدت سه سال (از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷) برداشت و پس از خشک شدن در سايه به روش تقطير با آب به مدت سه ساعت اسانس گيري شدند. جداسازي و شناسايي ترکيب هاي اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازي و گازکروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي انجام گرديد. سرشاخه گلدار آويشن دنايي در سال اول تعداد سه چين و در سال هاي دوم و سوم تعداد چهار چين برداشت شدند. نتايج نشان داد که عملکرد سرشاخه آويشن دنايي با افزايش سن گياه روند افزايشي داشت. به طوري که عملکرد سرشاخه تر و خشک آن در سال اول آزمايش ۹۱۲۴ و ۱۵۶۸، سال دوم ۱۰۲۵۰ و ۲۱۷۶ و سال سوم ۱۱۳۳۷ و ۲۷۵۰ کيلوگرم در هکتار بود. بيشترين عملکرد سرشاخه در هر سال مربوط به چين اول برداشت بود. از اين رو متوسط عملکرد سرشاخه تر و خشک آويشن دنايي چين اول ۳۴۹۸-۸۰۰، چين دوم ۳۰۱۵-۷۲۰، چين سوم ۱۹۴۷-۵۰۸ و چين چهارم ۱۹۷۶-۵۰۴ کيلوگرم در هکتار بود. ميزان اسانس تحت تاثير سال هاي آزمايش قرار نگرفت. اما بين چين هاي برداشت تفاوت معني داري وجود داشت و کمترين آن ۲٫۸۳ درصد مربوط به چين سوم و بيشترين آن معادل ۳٫۰۷ درصد مربوط به چين اول بود. تيمول، گاما – ترپينن، پارا – سيمن، متيل اتر کارواکرول و کارواکرول از ترکيب هاي اصلي اسانس در همه چين ها و همه سال هاي آزمايش بودند. مقدار تيمول در اسانس گياه در چين هاي برداشت و سال هاي آزمايش بين ۶۹ تا ۷۶ درصد بود. کمترين و بيشترين مقدار تيمول به ترتيب مربوط به چين اول و چين دوم برداشت بود.