مقاله بررسي عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در حافظه شرح حال رويدادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در حافظه شرح حال رويدادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
مقاله حافظه شرح حال رويدادي
مقاله شناخت
مقاله هيجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکرميان فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر رابطه بين توانايي دستيابي به مواد شرح حال اختصاصي از حافظه و نشانه هاي استرس پس از سانحه را مورد بررسي قرار داده است. نمونه هاي اين مطالعه شامل يک گروه از مبتلايان به PTSD ناشي از جنگ، به عنوان گروه آزمايشي و دو گروه کنترل(Non PTSD و سالم) مي باشند که در متغيرهاي سن و هوش همتا شده اند. آزمودني ها پس از  تکميل مقياس تجديد نظر شده تاثير رويداد (IES R)، سياهه افسردگي بک (BDI)، سياهه اضطراب بک (BAI)، و مقياس هوش تجديد نظر شده وکسلر بزرگسالان (WAIS R)، به تکميل آزمون حافظه شرح حال (AMT) پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به PTSD در مقايسه با گروه هاي کنترل قادر به بازيابي خاطرات اختصاصي کمتري بودند، کاهش اختصاصي بودن خاطرات در AMT با استرس پس از سانحه گسترده تري در گروه هاي داراي سابقه تروما همراه مي باشد و همچنين افرادي که داراي نشانه شناسي هاي شديدتري بودند، نواقص حافظه وسيعتري را نشان دادند. سرانجام، نتايج نشان داد که ميزان اين نواقص با نشانه هاي خاص PTSD رابطه مستقيمي دارد. داده هاي اين مطالعه برحسب دستيابي توافقي به مواد شرح حال اختصاصي در افراد مبتلا که منعکس کننده يک  فرآيند تنظيم اثر مي باشد، بحث شده  است.