مقاله بررسي عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۱۵ تا ۶۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله بخش مدارک پزشکي
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زراعي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي کشور نشان مي دهد که هنوز اين بخش ها نتوانسته اند به استاندارد هاي مطلوب و خدمات با کيفيت بالا دست يابند. هدف پژوهش حاضر، ارزيابي بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي اهواز جهت آگاهي از وضعيت آنها مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه يک پژوهش کاربردي مي باشد که به روش توصيفي-مقطعي انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل بيمارستان هاي امام خميني (ره)، گلستان، رازي، ابوذر، شفا، طالقاني، سلامت و سينا مي باشد. گردآوري داده ها با استفاده از ۴ چک ليست شامل پذيرش، کد گذاري، آمار و بايگاني صورت گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها براي هر يک از چک ليست هاي چهارگانه ۱۰۰ امتياز منظور گرديد و در نهايت امتياز کلي هر واحد از بخش مدارک پزشکي از مجموع موارد چک ليست هاي مربوط به آن واحد حاصل گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بهترين عملکرد مربوط به واحد آمار با ميانگين ۷۱٫۹۷ درصد و ضعيف ترين عملکرد مربوط به واحد کد گذاري با ميانگين ۵۶٫۷۹ درصد مي باشد.
نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان از رعايت نسبي استاندارد ها در وضعيت عملکردي دارد. وضعيت بررسي شده عملکردي در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اهواز حاکي از فقدان دستورالعمل هاي استاندارد بخش مدارک پزشکي مي باشد که بايستي در خصوص کليه فرآيندهاي عملکردي بخش مدارک پزشکي در حوزه درمان دانشگاه به عنوان متولي بيمارستان ها به آن توجه کافي صورت پذيرد.