مقاله بررسي عملکرد بذر و صفات موثر بر ان در اکوتيپ هاي اسپرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد بذر و صفات موثر بر ان در اکوتيپ هاي اسپرس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله تجزيه عليت
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله عملکرد بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: نورمندمويد فريد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاذق جعفري پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي اسپرس از نظر صفات موثر بر عملکرد بذر، ۳۶ اکوتيپ، شامل اکوتيپ هاي داخلي و خارجي در قالب طرح لاتيس مربع ۶ ۶ در دو تکرار، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس حاکي از وجود تنوع ژنتيکي بين اکوتيپ ها از نظر تعدادي از صفات بود. عملکرد بذر همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد بيولوژيک داشت. ۶۴ درصد از تغييرات موجود در عملکرد بذر به وسيله رابطه خطي ارتفاع بوته، عملکرد بيولوژيک و وزن هزار دانه تبيين شد. با توجه به اثر مستقيم بالاي عملکرد بيولوژيک بر عملکرد بذر و اثر غير مستقيم زياد ارتفاع بوته از طريق عملکرد بيولوژيک، مي توان گفت که عملکرد بيولوژيک مي تواند به عنوان شاخص مناسبي براي گزينش اکوتيپ هاي پرمحصول در برنامه هاي اصلاح نباتات مورد استفاده قرار گيرد.