مقاله بررسي عملکرد بيمارستان هاشمي نژاد شهر تهران در حيطه درمان، بر اساس الگوي جهاني مالکوم بالدريج در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۶۶ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد بيمارستان هاشمي نژاد شهر تهران در حيطه درمان، بر اساس الگوي جهاني مالکوم بالدريج در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله مالکوم بالدريج
مقاله بيمارستان آموزشي
مقاله الگوي تعالي سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح پناه آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در دنياي پرتحول و پررقابت امروزي، توجه به کيفيت و اثربخشي مديريت و عملکرد آن از جمله عوامل تعيين کننده در تحقق برنامه هاي توسعه اي و رقابتي به شمار مي آيند. ارزيابي عملکرد روشي جامع نگر بوده که کليه عوامل درگير در کار سازمان را تحت مديريت قرار مي دهد تا در نهايت عملکرد مطلوبي به دست آيد. لذا اين تحقيق در سال ۱۳۸۶ در بيمارستان هاشمي نژاد تهران انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، مقطعي با استفاده از چک ليست استاندارد الگوي جهاني مالکوم بالدريج، عملکرد بيمارستان شهيد هاشمي نژاد توسط مصاحبه با مديران ارشد بيمارستان، مشاهده مستندات و تکميل چک ليست هاي مربوطه ارزيابي شد و درصد امتياز کسب شده از کل امتياز ۷ معيار مربوطه ارائه گرديد.
يافته ها: اين بيمارستان از مجموع ۱۰۰۰ امتياز کل اين الگو، ۴۲۶ (۶٫۴۲ درصد) امتياز را کسب کرد. از اين ۴۲۶ امتياز، ۴۶ امتياز (۳۸ درصد حداکثر امتياز ممکن) مربوط به معيار رهبري، ۳۸ امتياز (۴۴ درصد) مربوط به معيار برنامه ريزي استراتژيک، ۴۱ امتياز (۵۰ درصد) مربوط به معيار تمرکز بر بيماران و ساير مشتريان، ۴۰ امتياز (۴۴ درصد) مربوط به معيار سنجش، تحليل و مديريت اطلاعات، ۴۳ امتياز (۵۱ درصد) مربوط به تمرکز بر کارکنان، ۳۳ امتياز (۳۹ درصد) مربوط به مديريت فرآيند و ۱۸۵ امتياز (۴۱ درصد) مربوط به معيار نتايج عملکرد سازماني بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه عملکرد اين بيمارستان در رده متوسط قرار مي گيرد، توجه هر چه بيشتر به مديريت درمان در اين بيمارستان الزامي است. لذا، تدوين برنامه اي کارا و اثربخش جهت ارتقا عملکرد در اين بيمارستان ضروري است. در ضمن به نظر مي رسد، الگوي بالدريج، مي تواند به عنوان الگويي جامع براي ارزيابي عملکرد موسسات درماني مورد استفاده قرار گيرد.