مقاله بررسي عملکرد خانم هاي باردار نسبت به نحوه انجام ورزش در دوران بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد خانم هاي باردار نسبت به نحوه انجام ورزش در دوران بارداري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله ورزش
مقاله بارداري
مقاله خانم هاي باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبيران سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورفرد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نادياحتمي زينت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف:بر اساس شواهد و مطالعات صورت گرفته،خانم هاي باردار سالم و داراي تغذيه کافي، بدون هيچ گونه نگراني قادر به شرکت در فعاليت هاي ورزشي مناسب هستند. اين مطالعه به منظور تعيين عملکرد خانم هاي باردار در زمينه ورزش صورت گرفته است.
روش کار: اين مطالعه يک مطالعه مقطعي تحليلي بوده است. جمعيت مورد مطالعه متشکل از ۴۰۰ خانم باردار مراجعه کننده به درمانگاه هاي پره ناتال بود که حين بارداري ورزش مي کردند. پرسشنامه اي مشتمل بر سوالات مربوط به سنجش عملکرد طراحي شد و اطلاعات مربوط به افراد جمع آوري گرديد. اطلاعات حاصله توسط نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل واقع شد و ميانگين امتيازات مربوط به عملکرد و انحراف معيار آن بر حسب متغير هاي مستقل مطالعه بر آورد گرديد. همچنين با استفاده از آزمون هاي ANOVA  و مدل رگرسيون خطي ارتباط بين متغير هاي مستقل و ميزان عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج:ميانگين نمرات عملکرد ۲۳/۱۴ با انحراف معيار ۷۶/۱ بود. همچنين ارتباط معني داري بين عملکرد و متغير هاي شغل، سطح تحصيلات و سطح تحصيلات همسران افراد ديده شد
(P<0.001). در آناليز چندمتغيره صورت گرفته با روش رگرسيون خطي، ميزان تحصيلات همسران داراي اثر مستقل و معني داري در عملکرد خانم ها بود (P=0.001).
نتيجه گيري: اکثر خانم هايي که در دوران بارداري ورزش مي کنند، اصول حاکم بر انجام فعاليت هاي ورزشي به صورت صحيح در اين دوران حساس را رعايت نکرده و عملکرد نامناسب تقريبا در همه حيطه ها وجود دارد.