مقاله بررسي عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژيک گلرنگ بهاره با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژيک گلرنگ بهاره با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله تجزيه عليت
مقاله عملکرد دانه
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي اميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملكرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي از صفات مورفولوژيك گلرنگ بهاره،۳۰ ژنوتيپ مختلف در بهار سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر واقع در ۶۰ كيلومتري تبريز مورد آزمايش قرار گرفت. آزمايش در هر دو سال در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت. صفات مورد اندازه گيري شامل ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق اصلي، وزن طبق اصلي، وزن كل طبق ها، تعداد طبق يک بوته، بيوماس بوته، زمان گل دهي، زمان رسيدگي، وزن هکتوليتر، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد دانه، بيوماس و شاخص برداشت بود. عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هکتوليتر و بيوماس رابطه مثبت و معني داري داشت. استفاده از دو روش رگرسيون گام به گام و رگرسيون صعودي نشان داد که در هر دو روش بيشترين تغييرات عملکرد دانه توسط صفات ارتفاع بوته، بيوماس بوته، وزن هکتوليتر و وزن۱۰۰ دانه ايجاد شده است. تجزيه ضرايب همبستگي عملکرد دانه با صفاتي که بيشترين تغييرات عملکرد دانه را ايجاد کردند نشان داد که کليه صفات اثر مستقيم مثبتي روي عملکرد دانه دارند. بزرگ ترين اثر مربوط به وزن هکتوليتر و ارتفاع بوته و در مرتبه بعدي مربوط به وزن ۱۰۰ دانه و کمترين اثر مستقيم به بيوماس بوته بود. نتايج نشان داد که صفات ارتفاع بوته، بيوماس بوته، وزن هکتوليتر و وزن ۱۰۰ دانه بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه دارند، بنابر اين بهتر است ژنوتيپ هايي انتخاب شوند که از نظر چهار صفت مذکور داراي مقادير بيشتري مي باشند.