مقاله بررسي عملکرد رشد لارو ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در استفاده از سطوح متفاوت پروبيوتيک و آهن مکمل شده در جيره غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد رشد لارو ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در استفاده از سطوح متفاوت پروبيوتيک و آهن مکمل شده در جيره غذايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوپلوس ۲-ب
مقاله پروبيوتيک
مقاله ضريب تبديل غذايي
مقاله ضريب رشد ويژه
مقاله قزل آلاي رنگين کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرزان فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: لشتوآقايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري متين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبيوتيک ها ميکروارگانيسم هاي مفيدي هستند که در دستگاه گوارش موجودات بصورت کلوني در آمده و اثرات مفيدي بر سلامتي و رشد موجود ميزبان دارند. به منظور استفاده بهينه از اين ميکروارگانيسم ها، در تحقيق جاري اثر پروبيوتيک بيوپلوس ۲-ب و ترکيب آهن بر رشد لارو ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور تعداد ۲۷۰۰ لارو (ميانگين وزني ۰٫۱۳۵ گرم) در ۸ گروه ۱۰۰ تايي و يک تيمار شاهد با ۳ تكرار به مدت ۳۰ روز بررسي شدند. تيمار اول شامل لاروهاي ماهي تغذيه شده از جيره حاوي ۱٫۶×۱۰۹ CFU(3)/g ، تيمار دوم شامل۱٫۲×۱۰۹ CFU/g ، تيمار سوم شامل جيره داراي ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره، تيمار چهارم داراي ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره، تيمار پنجم شامل پروبيوتيک به مقدار ۱٫۶×۱۰۹ CFU/g همراه با ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره، تيمار ششم شامل پروبيوتيک به مقدار ۱٫۶×۱۰۹ CFU/g همراه با ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره، تيمار هفتم شامل پروبيوتيک به مقدار ۱٫۲×۱۰۹ CFU/g همراه با ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره و تيمار هشتم شامل پروبيوتيک به مقدار ۱٫۲×۱۰۹ CFU/g همراه با ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلو جيره، بود. در طول دوره آزمايش، زيست سنجي ماهيان هر ۶ روز يکبار انجام شد. وزن نهايي، ضريب تبديل غذايي، ضريب رشد ويژه و نسبت کارآيي پروتيين در تيمارهاي ۱، ۲ و ۶ نسبت به ساير تيمارها و تيمار شاهد بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد (P£۰٫۰۵). بررسي هاي آماري حاكي از عدم وجود اختلاف معني دار در طول كل و درصد بقا بين تيمارها مي باشد (P³۰٫۰۵). در انتهاي دوره آزمايشي حداکثر مقدار درصد پروتئين لاشه در تيمارهاي ۱ و ۲ مشاهده گرديد (P£۰٫۰۵). درصد چربي لاشه نيز در تيمارهاي مزبور داراي کمترين مقدار بود (P£۰٫۰۵). يافته هاي بدست آمده، تاييد کرد که اگر جيره حاوي پروبيوتيک باشد (در مقايسه با مخلوط پروبيوتيک و آهن در جيره) تاثير بهتري را بر رشد و فاکتورهاي تغذيه اي در لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان دارد.