مقاله بررسي عملکرد شرکت و حاکميت شرکتي از طريق ساختار مالکيت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۱۴ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد شرکت و حاکميت شرکتي از طريق ساختار مالکيت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکميت شرکتي
مقاله ساختار مالکيت
مقاله بازده شرکت
مقاله ارزش شرکت
مقاله نسبت پرداخت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كرراهي مقدم سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: الهايي سحر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير ساختار مالکيت به عنوان معيار سنجش حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت و سياست پرداخت سود سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. ساختار مالکيت به عنوان متغير مستقل از دو جنبه ترکيب و تمرکز مالکيت بررسي شده است. نمونه پژوهش از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ که حجم آن ۷۰ شرکت مي باشد، انتخاب شد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش رگرسيون چندگانه روش رو به عقب استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت به طور معنادار و سيستماتيک تأثير ندارد و همچنين ساختار مالکيت بر سياست پرداخت سود بطور کلي تاثير ندارد؛ اثر مالکيت دولتي بر بازده سهام مثبت و معنادار مي باشد، اثر تمرکز مالکيت بر ارزش شرکت معنادار و منفي است و اثر مالکيت دولتي و نهادي بر نسبت پرداخت سود معنادار و مثبت مي باشد.